Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1205

Đầu tư và hiệu quả đầu tư nuôi tôm ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2019
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Toàn, Lê Nữ Minh Phương
Liên kết: http://www.vjol.info/index.php/DHH/issue/view/2369

2588-1205

Chuỗi cung sản phẩm sắn khu vực miền Trung, nghiên cứu trường hợp ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2016
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Đăng Huy, Nguyễn Văn Toàn, Mai Văn Xuân
Liên kết: http://www.vjol.info/index.php/DHH/issue/view/2369

1859-0012

Quy mô và chất lượng lao động tiểu thủ công nghiệp ở các nghề và làng nghề của Thừa Thiên Huế

Journal of Economics and Development (Tạp chí Kinh tế và Phát triển), 2016
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: ACI
Tác giả: Hồ Thắng, Nguyễn Văn Toàn, Mai Chiếm Tuyến

ISSN 1859-1388

Chuổi cung sắn hàng hóa ở tỉnh Quảng Bình nghiên cứu trường hợp xã Định Phú và Cự Nẫm, tỉnh Quảng Bình

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2015
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Tấn Quân, Nguyễn Văn Toàn, Trần Đăng Huy
Liên kết: http://www.vjol.info/index.php/DHH/issue/view/2369

ISSN1859-1388

Hiệu quả và các nhân tố ảnh hưỡng đến sản xuất sắn hàng hóa ở Quảng Bình.

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2015
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Tấn Quân, Nguyễn Văn Toàn
Liên kết: http://www.vjol.info/index.php/DHH/issue/view/2369

1859-1531

Phân tích chi phí lợi ích phục hồi rừng ngập mặn đầm Thị Vãi, tỉnh Bình Định

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, 2015
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Hữu Tuấn, Võ Việt Hùng, Bùi Đức Tính, Nguyễn Văn Toàn
Liên kết: http://www.vjol.info/index.php/DHH/issue/view/2369

ISSN 1859-1388

Commercial orientation of households agriculture in Quang binh province's upland area: case study at Quang Thach, Trung Hoa and Hoa Son communes

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2014
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Tấn Quân, Nguyễn Văn Toàn
Liên kết: http://www.vjol.info/index.php/DHH/issue/view/2364

Ảnh hưởng của tình trạng manh mún đất đai đến chi phí và kết quả sản xuất của các hộ trồng lúa ở huyện Lệ Thủy – tỉnh Quảng Bình

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2014
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Xuân Hùng (Chính), Nguyễn Văn Toàn, Dương Thị Tuyên

Tác động của các nhân tố đến tiến độ cấp phép dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế ISBN 1859-1388, 2014
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Toàn, Lại Xuân Thủy

Mangrore restoration or aquaculture development: Cost and Benefit Analysis in Thi Nai Lagoon, Binh Đinh Province.

Conference Paper, The sixth Vietnam Economist Annual Meeting ( VEAM 2013), 2013
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Đức Tính, Nguyễn Văn Toàn, Trần Hữu Tuấn
Liên kết: http://www.vjol.info/index.php/DHH/issue/view/2369

Phát triển Logistics ở nước ta trong hội nhập kinh tế quốc tế

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Nhìn lại nửa chặng đường phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 và những điều chỉnh chiến lược" NXB ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội, 2013
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Đặng Đình Đào, Nguyễn Văn Toàn, Bùi Đức Tính