Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0916-7250

Detection of bovine leukemia virus in beef cattle kept in the Central Coast Regions of Vietnam

Journal of Veterinary Medical Science, 2023
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SCIE
Tác giả: Le Thi Dung (Chính), Nguyen Vu Son (Chính), Lê Nữ Anh Thư, Nguyễn Hữu Văn, Lê Đình Phùng, Dương Văn Dũng, Dương Thanh Hải, Vũ Văn Hải, Tetsuo KUNIEDA, Takeshi HAGA (Chính)

2309-3331

Effect of cortisone and cortisol on prostaglandins production by bovine endometrium around the time of ovulation

Advances in Animal and Veterinary Sciences, 2022
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Dương Thanh Hải (Chính), Tomas J Acosta, Tran Minh Tu
Liên kết: https://researcherslinks.com/current-issues/Effect-Cortisone-Cortisol-Prostaglandins-Production-Bovine/33/1/5137

978-604-337-133-8

KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA TRÂU NỘI KHI ĐƯỢC PHỐI TINH TRÂU MURRAH, TRÂU NGỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỤ TINH NHÂN TẠO VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CON LAI NUÔI TRONG NÔNG HỘ TẠI TỈNH QUẢNG NAM

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Thú y toàn quốc. Nhà xuất bản Đại học Huế. ISBN: 978-604-337-133-8, 2022
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thanh Hải (Chính), Lê Đức Thạo, Trần Thị Na, Phan Thị Hằng, Trần Duy Hoàng, Hồ Thị Minh Tâm, Nguyễn Thị Bích Liên
Liên kết: https://drive.google.com/file/d/1GVSZWdE_Q_nVT4Fot3A14oDHoSr6YEjN/view

2309-3331

Fecal, Milk, Uterine, Airborne Dust, and Water Microbiota in Dairy Farms in Southern Vietnam: A Pilot Study

Advances in Animal and Veterinary Sciences, 2022
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Tu Thi Minh Tran (Chính), Dương Thanh Hải, Diep Hoang Tran, Thuong Thi Nguyen, Tomas J. Acosta, Takeshi Tsuruta, Naoki Nishino
Liên kết: https://researcherslinks.com/current-issues/Fecal-Milk-Uterine-Airborne-Dust-and-Water-Microbiota/33/1/5086

ISBN: 978-604-337-133-8

CHUỖI CUNG LỢN THỊT VÀ THỊT LỢN TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Thú y toàn quốc. Nhà xuất bản Đại học Huế. ISBN: 978-604-337-133-8, 2022
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Xuân Bả (Chính), Lê Văn Nam, Lê Đức Ngoan, Lê Văn Phước, Đinh Văn Dũng, Nguyễn Hải Quân, Dương Thanh Hải
Liên kết: https://avs2021.huaf.edu.vn/danh-sach-cac-bai-bao/

1859-476X

Năng suất sinh sản của gà Chọi lai và Ri lai nuôi tại huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi, 2022
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Dương Thanh Hải (Chính), Phan Thị Hằng, Lê Đức Thạo, Nguyễn Hải Quân, Đinh Văn Hà, Đinh Văn Trung, Nguyễn Thi Thuý, Đinh Thị Hường, Phùng Tô Long, Trần Ngọc Long

1859-476X

Bệnh chân móng trên bò sữa ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi, 2021
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Dương Thanh Hải (Chính), Nguyễn Đức Danh
Liên kết: http://hoichannuoi.vn/tap-chi-khkt-chan-nuoi-so-thang-122021-2856.html

2588-1256

Đa hình gen NCAPG và RNF212 liên quan đến các tính trạng kinh tế ở bò Lai Sind và Lai Brahman nuôi tại miền Trung Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2021
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI, Di truyền và nhân giống động vật nuôi
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Nữ Anh Thư (Chính), Nguyễn Bá Trung, Dương Thị Hương, Võ Thị Minh Tâm, Dương Thanh Hải, Đinh Văn Dũng, Lê Đình Phùng, Nguyễn Hữu Văn
Liên kết: https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v5n1y2021

ISSN 0121-3784

Effect of femented rice bran and Maize by Saccharomyces cerevisiae on growth performance and epithelial of the small intestinal of crossbred ri chicken

Livestock Research for Rural Development, 2020
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Phan Thị Hằng (Chính), Trần Thị Thu Hồng, Nguyễn Hải Quân, Trần Sáng Tạo, Lê Đức Thạo, Trần Thị Na, Yasuharu Shimamura, Hiroshi Kamisoyama, Dương Thanh Hải (Chính)

Bệnh chân móng của bò sữa ở tỉnh Lâm Đồng

2019
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đức Danh, Dương Thanh Hải (Chính), Sử Thanh Long