Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

pISSN 1859-1388

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH PHÂN HỦY MẪU ĐỂ XÁC ĐỊNH VI NHỰA TRONG CÁC BỘ PHẬN CỦA CÁ ĐỐI

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2023
Lĩnh vực: Hóa phân tích
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Ái Mỹ (Chính), Phan Thị Thúy Hằng, Trần Anh Tuấn, Lương Quang Đốc, Võ Văn Quý

978-604-357-065-6

ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI THỰC VẬT PHÙ DU (PHYTOPLANKTON) Ở VỊNH XUÂN ĐÀI, TỈNH PHÚ YÊN

HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC GIA LẦN THỨ 5 VỀ NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY SINH HỌC Ở VIỆT NAM, 2022
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Quý (Chính), Hoàng Đình Trung

0971-2119, E-ISSN: 0974-1844

Morphological characteristics and population structure of Marbled Eel (Anguilla marmorata) in Thua Thien Hue, Vietnam

Journal of Applied Animal Research, 2022
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chính), Kiều Thị Huyền (Chính), Trần Nguyên Ngọc, Võ Văn Quý

2354-0850

TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CÁC LOẠI HÌNH DU LỊCH Ở VỊNH XUÂN ĐÀI, TỈNH PHÚ YÊN

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học xã hội, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN, SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Quý (Chính), Hoàng Đình Trung, Trần Ánh Hằng

1945-4570 (print); 1945-4732 (online)

Polymorphic analysis of COI gene of longarm mullet Moolgarda cunnesius (Valenciennes, 1836) in Thua Thien Hue, Vietnam

Stem Cell, 2021
Lĩnh vực: Di truyền học
Danh mục: Khác
Tác giả: Đặng Đức Tuệ, Võ Văn Quý, Trần Quốc Dung (Chính)

2615-9252 (print), 2134-9152 (online)

Effects of chitosan concentration on the quality and storage time of poultry eggs

Vietnamese Journal of Food Control,, 2020
Lĩnh vực: Hoá sinh; phương pháp nghiên cứu hoá sinh
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Minh Trí, Chế Thị Cẩm Hà, Võ Văn Quý, Nguyễn Bảo Hải, Trần Thị Hảo

ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI CÁ Ở VỊNH XUÂN ĐÀI, TỈNH PHÚ YÊN VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG BỀN VỮNG

Hội nghị Toàn quốc về giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực Sinh học lần thứ IV, 2020
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Đình Trung (Chính), Võ Văn Quý (Chính), Nguyễn Duy Thuận, Nguyễn Hữu Nhật, Nguyễn Thị Hà Giang

978-604-913-831-7

Dẫn liệu về thành phần loài cá xương ở Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019
Lĩnh vực: Đa dạng sinh học
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Phú, Nguyễn Duy Thuận (Chính), Trần Văn Giang, Hoàng Đình Trung, Võ Văn Quý

2345 - 1180

Giá trị thực tiễn các loài cá ở vịnh Xuân Đài, tỉnh Phú Yên và định hướng sử dụng góp phần phát triển bền vững

Khoa học và Công nghệ, Sở KHCN tỉnh Phú Yên, 2019
Lĩnh vực: Động vật học, Sinh thái học, Đa dạng sinh học
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Đình Trung (Chính), Võ Văn Quý, Nguyễn Duy Thuận

0868-3224

Đánh giá sự tích lũy Cd và Cu của cá rô phi vằn và rủi ro sức khỏe đối với người sử dụng

Tạp chí Phân tích Hóa Lý Sinh, 2018
Lĩnh vực: Khoa học sinh học khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Minh Trí (Chính), Lê Thị Nam Thuận, Võ Văn Quý, Lê Thị Ngọc Trân

1859 - 0152

Cấu trúc thành phần loài Cá nội địa ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu và phát triển, sở KHCN Thừa Thiên Huế, 2018
Lĩnh vực: Động vật học, Đa dạng sinh học
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Phú (Chính), Võ Văn Quý, Nguyễn Duy Thuận

2345 - 1180

Thành phần loài giáp xác mười chân (Decapoda) vùng ven bờ biển tỉnh Phú Yên

Thông tin Khoa học và Công nghệ, tỉnh Phú Yên, 2018
Lĩnh vực: Động vật học
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Phú (Chính), Võ Văn Quý