Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ĐA HÌNH GEN NCAPG VÀ RNF212 LIÊN QUAN ĐẾN CÁC TÍNH TRẠNG KINH TẾ Ở BÒ LAI SIND VÀ LAI BRAHMAN NUÔI TẠI MIỀN TRUNG VIỆT NAM

HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHĂN NUÔI THÚ Y TOÀN QUỐC 2021 - AVS2021, 2022
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Nữ Anh Thư (Chính), Dương Thị Hương

ĐA HÌNH ĐỘT BIẾN NHẦM NGHĨA TRÊN GEN RNF212 LIÊN QUAN ĐẾN TÁI TỔ HỢP GIẢM PHÂN Ở BÒ VÀNG VIỆT NAM

HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHĂN NUÔI THÚ Y TOÀN QUỐC 2021 - AVS2021, 2022
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Nữ Anh Thư (Chính), Dương Thị Hương

QUY MÔ, CƠ CẤU ĐÀN VÀ PHƯƠNG THỨC NUÔI BÒ LAI TRONG NÔNG HỘ Ở TỈNH QUẢNG NGÃI

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Thú y toàn quốc. Nhà xuất bản Đại học Huế. ISBN: 978-604-337-133-8, 2022
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Đức Thạo, Lê Văn Nam, Hoàng Hữu Tình, Trần Ngọc Long, Văn Ngọc Phong, Lê Thị Thu Hằng Hằng, Dương Thị Hương, Võ Thị Minh Tâm, Lê Trần Hoàn, Đinh Văn Dũng (Chính)
Liên kết: https://avs2021.huaf.edu.vn/danh-sach-cac-bai-bao/

1859 – 476X

Chuỗi cung ứng bò thịt và thịt bò ở Quảng Ngãi

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi, 2021
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Văn Nam (Chính), Lê Đức Thạo, Hoàng Hữu Tình, Trần Ngọc Long, Văn Ngọc Phong, Trần Thị Na, Lê Thị Thu Hằng, Dương Thị Hương, Võ Thị Minh Tâm, Lê Trần Hoàn, Đinh Văn Dũng (Chính)

2588-1256

BIỂU HIỆN GEN SINH CƠ Ở GÀ RI LAI VÀ LƯƠNG PHƯỢNG KHI ĐƯỢC NUÔI BẰNG CÁC KHẨU PHẦN CÓ MỨC METHIONINE KHÁC NHAU

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2021
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Lê Quỳnh Châu (Chính), Thân Thị Thanh Trà, Dương Thị Hương, Đinh Văn Dũng, Hồ Trung Thông

2588-1256

Đa hình gen NCAPG và RNF212 liên quan đến các tính trạng kinh tế ở bò Lai Sind và Lai Brahman nuôi tại miền Trung Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2021
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI, Di truyền và nhân giống động vật nuôi
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Nữ Anh Thư (Chính), Nguyễn Bá Trung, Dương Thị Hương, Võ Thị Minh Tâm, Dương Thanh Hải, Đinh Văn Dũng, Lê Đình Phùng, Nguyễn Hữu Văn
Liên kết: https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v5n1y2021

2588-1256

Đa hình đột biến nhầm nghĩa trên gen RNF212 liên quan đến tái tổ hợp giảm phân ở bò Vàng Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2021
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Nữ Anh Thư (Chính), Nguyễn Bá Trung, Vũ Văn Hải, Dương Thị Hương, Lê Đình Phùng, Nguyễn Hữu Văn, Tetsuo Kunieda
Liên kết: https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v5n1y2021.594