Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1256

Đa hình đột biến nhầm nghĩa trên gen RNF212 liên quan đến tái tổ hợp giảm phân ở bò Vàng Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2021
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI, Di truyền và nhân giống động vật nuôi
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Nữ Anh Thư, Nguyễn Bá Trung, Vũ Văn Hải, Dương Thị Hương, Lê Đình Phùng, Nguyễn Hữu Văn, Tetsuo Kunieda
Liên kết: http://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/594/281

2588-1256

Đa hình gen NCAPG và RNF212 liên quan đến các tính trạng kinh tế ở bò Lai Sind và Lai Brahman nuôi tại miền Trung Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2021
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI, Di truyền và nhân giống động vật nuôi
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Nữ Anh Thư, Nguyễn Bá Trung, Dương Thị Hương, Võ Thị Minh Tâm, Dương Thanh Hải, Đinh Văn Dũng, Lê Đình Phùng, Nguyễn Hữu Văn
Liên kết: https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v5n1y2021

2588-1256

Đa hình đột biến nhầm nghĩa trên gen RNF212 liên quan đến tái tổ hợp giảm phân ở bò Vàng Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2021
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Nữ Anh Thư (Chính), Nguyễn Bá Trung, Vũ Văn Hải, Dương Thị Hương, Lê Đình Phùng, Nguyễn Hữu Văn, Tetsuo Kunieda
Liên kết: https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v5n1y2021.594

0910-0784

Report on Genetic Characterization of Vietnamese Native Cattle

Report of the society for researches on native livestock, 2019
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Nữ Anh Thư, Vũ Văn Hải, Yu Okada, Dương Thị Hương, Nguyễn Bá Trung, Nguyễn Hữu Văn, Lê Đình Phùng, Tetsuo Kuniea

2588-1256

Ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng thủy phân khô dầu lạc trong sản xuất nước tương bởi chế phẩm hỗn hợp Aspergillus oryzae KZ3 và Aspergillus awamori HK1

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm, Bảo quản và chế biến nông sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hiền Trang (Chính), Dương Thị Hương
Liên kết: http://tapchi.huaf.edu.vn

1344-3941, E-ISSN: 1740-0929

Genetic Characterisation of Vietnamese Yellow cattle using mitochondrial DNA and Y-chromosomal haplotypes and genes associated with economical traits

Animal Science Journal, 2018
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Nữ Anh Thư, Vũ Văn Hải, Yu Okuda, Dương Thị Hương, Nguyen Ba Trung, Nguyễn Hữu Văn, Lê Đình Phùng, Tetsu Kunieda (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1111/asj.13099