Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

16879503, 16879511

Separation of Spherical Nanosilica from Agricultural Wastes in Vietnam via Ultrasonic-Assisted Precipitation and Application for Effective Removal of Methylene Blue from Aqueous Solution

Journal of Nanotechnology, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ Quyên (Chính), Trần Ngọc Tuyền, Đinh Quang Khiếu, Bùi Thị Hoàng Diễm, Đặng Xuân Tín, Hồ Văn Minh Hải, Lê Văn Thanh Sơn, Bùi Thị Thuỷ, Lê Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Kiều Diễm, Hồ Thị Thuỳ Dung
Liên kết: https://www.hindawi.com/journals/jnt/2023/8884113/

2354-0842

TỔNG HỢP VẬT LIỆU CẤU TRÚC TRẬT TỰ Fe3O4 HÌNH BÔNG HOA BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY NHIỆT

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Văn Minh Hải (Chính), Đặng Xuân Tín, Lê Thị Hòa, Nguyễn Đức Vũ Quyên, Nguyễn Thị Thảo Uyên

1859-1388

PHÁT TRIỂN ĐIỆN CỰC BIẾN TÍNH NANOCOMPOSIT Fe3O4@Au CẤU TRÚC XỐP VÀ ỨNG DỤNG XÁC ĐỊNH CHLORAMPHENICOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Văn Minh Hải (Chính), Nguyễn Đức Vũ Quyên, Lê Thị Hòa, Đặng Xuân Tín, Bùi Thị Hoàng Diễm

1388 - 0764

Electrochemical determination of clenbuterol with nickel‑ferrite/reduced‑graphene‑oxide‑modified electrode

Journal of Nanoparticle Research, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Quang Mẫn (Chính), Nguyễn Thị Thanh Tú, Nguyễn Thị Vương Hoàn, Hồ Xuân Anh Vũ, Lê Lâm Sơn, Nguyễn Đức Vũ Quyên, Đào Ngọc Nhiệm, Nguyễn Hải Phong, Võ Thắng Nguyễn, Trần Ngọc Tuyền, Đinh Quang Khiếu (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s11051-023-05679-5

1687-4110

TiO2/g-C3N4 Visible-Light-Driven Photocatalyst for Methylene Blue Decomposition

Journal of Nanomaterials, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Hoa (Chính), Nguyễn Thị Thanh Tú (Chính), Huỳnh Quốc An Thịnh, Lê Văn Thanh Sơn, Lê Vũ Trường Sơn, Nguyễn Đức Vũ Quyên, Lê Lâm Sơn, Trần Ngọc Tuyền, Phạm Lê Minh Thông, Lý Hoàng Diễm, Đinh Quang Khiếu (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1155/2023/9967890

0957-4522

Simultaneous determination of uric acid, xanthine, and caffeine in human urine samples using nickel ferrite/reduced graphene oxide modified electrode

Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Quang Mẫn (Chính), Nguyễn Thị Thanh Tú, Hồ Xuân Anh Vũ, Nguyễn Đức Vũ Quyên, Nguyễn Hải Phong, Trần Ngọc Tuyền, Lê Văn Thanh Sơn, Lê Vũ Trường Sơn, Nguyễn Thị Vương Hoàn, Thủy Châu Tờ, Đinh Quang Khiếu (Chính)
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s10854-022-09449-2

0957-4522, 1573-482X

Electrochemical determination of methylparaben with manganese ferrite/activated carbon-modified electrode

Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Thanh Bình (Chính), Nguyễn Nho Dũng, Nguyễn Mậu Thành, Đào Ngọc Nhiệm, Đoàn Mạnh Dũng, Lê Lâm Sơn, Nguyễn Đức Vũ Quyên, Trần Ngọc Tuyền, Nguyen Hoang Tuan, Đinh Quang Khiếu (Chính)
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s10854-022-08896-1

Nghiên cứu tổng hợp chất màu ZnCr2xAl2-2xO4 dùng trong gốm sứ bằng phương pháp sol gel

Tạp chí Hoá học và ứng dụng, 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Ngọc Tuyền (Chính), Nguyễn Đức Vũ Quyên (Chính), Võ Châu Ngọc Anh, Đặng Thị Tú