Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Nghiên cứu khả năng phân hủy methylene blue trong dung dịch nước của vật liệu xúc tác quang g-C3N4/ZnO

Tạp chí Hoá học và ứng dụng, 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Ngọc Tuyền (Chính), Nguyễn Đức Vũ Quyên, Tô Thị Xuân Nhã, Võ Châu Ngọc Anh

0866-7411

Tổng hợp đặc trưng và ứng dụng quang xúc tác của vật liệu composite CNTs/ZnO

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2020
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ Quyên (Chính), Trần Ngọc Tuyền, Đặng Xuân Tín, Hồ Văn Minh Hải

Nghiên cứu tổng hợp chất màu xanh dùng trong gốm sứ trên nền Wollastonite

Tạp chí Hoá học và ứng dụng, 2020
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Ngọc Tuyền (Chính), Nguyễn Đức Vũ Quyên, Vũ Thuần Trung, Trần Châu Phong Nhã, Võ Châu Ngọc Anh

2615-9678

Synthesis of FexZn1-xCr2O4 brown ceramic pigment by starch assisted sol-gel process

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Trần Ngọc Tuyền (Chính), Nguyễn Đức Vũ Quyên, Trần Bảo Lâm

2615-9678

Oxidation of carbon nanotubes using for Cu(II) adsorption from aqueous solution

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ Quyên (Chính), Trần Ngọc Tuyền, Đinh Quang Khiếu, Đặng Xuân Tín, Bùi Thị Hoàng Diễm, Nguyễn Thị Mỹ Tính, Phạm Thị Ngọc Lan

0866-7411

Nghiên cứu hấp phụ phenol trong dung dịch nước bằng bùn đỏ hoạt hóa của nhà máy alumina Tân Rai, Lâm Đồng, Việt Nam

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Ngọc Tuyền (Chính), Nguyễn Đức Vũ Quyên, Lý Văn Nam

0866-7411

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cu(II) trong môi trường nước của zeolite 3A tổng hợp từ tro trấu

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Ngọc Tuyền (Chính), Nguyễn Đức Vũ Quyên, Từ Tấn Phúc

0866-7411

Nghiên cứu hấp phụ As(III) trong môi trường nước bằng bùn đỏ hoạt hóa

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Ngọc Tuyền (Chính), Nguyễn Đức Vũ Quyên, Nguyễn Vũ Lân