Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Performance of ultrasonic wave and H2O2 as an advanced oxidation process in pre-treatment of landfill leachate using aerated biofilter

Vietnam Journal of Science and Technology, 2020
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: ACI
Tác giả: Lê Văn Tuấn (Chính), Đặng Thị Thanh Lộc, Trương Quý Tùng, Tề Minh Sơn
Liên kết: https://doi.org/10.15625/2525-2518/58/5A/15149

2213-3437

Synthesis of CeO2/TiO2 nanotubes and heterogeneous photocatalytic degradation of methylene blue

Journal of Environmental Chemical Engineering, 2018
Lĩnh vực: Hoá lý
Danh mục: ESCI
Tác giả: Le Thi Thanh Tuyen (Chính), Dao Anh Quang, Tran Thanh Tam Toan, Trương Quý Tùng, Trần Thái Hòa, Trần Xuân Mậu, Đinh Quang Khiếu (Chính)
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343718305554

0008-4034

Luminescent NaYF4:Yb,Er Upconversion Nanocrystal Colloids: TowardsControlled Synthesis and Near-Infrared Optical Response

Canadian Journal of Chemical Engineering, 2017
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trương Quý Tùng, Trần Thái Hòa, Dương Văn Hậu, Nguyễn Thanh Định

1229-8093

Screening and production of manganese peroxidase from Fusarium sp. on residue materials

Mycobiology, 2017
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC CÔNG NGHIỆP
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Đức Huy (Chính), Nguyễn Thị thanh Tiền, Lê Thị Huyền, Hoàng Tấn Quảng, Trương Quý Tùng, Nguyễn Ngọc Lương, Seung-Moon Park
Liên kết: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5395502/

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHỨA HỢP CHẤT HỮU CƠ KHÓ PHÂN HỦY SINH HỌC BẰNG BÙN HOẠT TÍNH HIẾU KHÍ CÓ BỔ SUNG H2O2

2016
Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Tuấn (Chính), Trương Quý Tùng, Đặng Thị Thanh Lộc, Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Lê Thị Hương Giang

Khảo sát tải lượng thải nitơ của một số nguồn nước thải chính ở thành phố Huế

2015
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Quý Tùng (Chính), Lê Văn Tuấn, Nguyễn thị diệu thúy,, Đặng Thị Thanh Lộc

0866-708X

Hydrogen peroxide as an extra oxygen source for activated sludge

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2015
Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Ngọc Trúc Ngân (Chính), Lê Văn Tuấn, Phạm Khắc Liệu, Đường Văn Hiếu, Hoàng Thị Như Ý, Lê Thị Hoài Thương, Trương Quý Tùng
Liên kết: https://drive.google.com/file/d/0B4EcQSfTDEq2X2VkcVVSVzdoVFE/view?usp=sharing

Preparation and characterization of superparamagnetic Fe3O4-chitoan nanocomposites

2014
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đức Cường, Đinh Quang Khiếu, Trương Quý Tùng, Trần Thái Hoà; Nguyễn Văn Hiếu

Application of microbubbles ozonation enhanced by coarse bubbles in treatment of oil-in-water emulsions and humic acid mixture.

Journal of Science and Technology, Vietnam., 2014
Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Tuấn, Tsuyoshi Imai, Trương Quý Tùng, Đặng Thị Thanh Lộc, Daisuke Ayukawa

Khả năng hấp phụ phẩm nhuộm của than bùn Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Chuyên san Khoa học Tự Nhiên, ISSN: 1859-1388, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Tú, Trương Quý Tùng, Hoàng Trọng Sĩ