Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1007-8827

Hydrothermal synthesis of carbon nanodots from waste wine cork and their use in biocompatible fluorescence imaging

New Carbon Materials, 2022
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Ngô Khoa Quang (Chính), Nguyen Ngoc Hue, Vo Van Quoc Bao, Vo Thi Phuoc, Lê Xuân Diễm Ngọc, Lương Quang Đốc, Nguyễn Minh Trí, Le Vu Truong Son, Le Van Thanh Son, Chế Thị Cẩm Hà
Liên kết: http://xxtcl.sxicc.ac.cn/en/article/doi/10.1016/S1872-5805(22)60608-5

2354-0842

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY ĐẢNG SÂM (Codonopsis javanica) PHÂN BỐ TẠI HUYỆN TU MƠ RÔNG, TỈNH KON TUM

Tạp chí KH&CN trường ĐHKH, ĐH. Huế, 2022
Lĩnh vực: Thực vật học
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Việt Thắng, Phan Thị Bích Thao

2354-0842

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VÒNG ĐỜI CỦA BƯỚM CHANH (Catopsilia pomona) Ở HUYỆN CHƯ PRÔNG, TỈNH GIA LAI VÀ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG NHỘNG LÀM THỰC PHẨM

Tạp chí KH&CN trường ĐHKH, ĐH. Huế, 2021
Lĩnh vực: Đa dạng sinh học
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Việt Thắng, Võ Đình Ba, Hà Thị Hồng Vị

2615-9252

Khả năng làm mềm thịt của chế phẩm protease thu nhận từ tụy tạng lợn

Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm, 2021
Lĩnh vực: Hoá sinh; phương pháp nghiên cứu hoá sinh
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Minh Trí, Chu Thị Nga

2615-9252

Biochemical compositions, antioxidant activity, and in vitro antibacterial activity of extract from wild bitter melon (Momordica charantia var. abbreviata Ser.).

Vietnamese Journal of Food Control, 2021
Lĩnh vực: Vi sinh vật học
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Minh Trí (Chính), Trương Thị Thanh Dung

2687-3761

Isolation of Cellulolytic Fungi and Their Application for Production of Organic Fertilizer from Water Hyacinth (Eichhornia crassipes)

Biotech Studies, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Minh Trí (Chính), Đặng Lê Hồng Anh, Nguyễn Thị Nhàn
Liên kết: https://doi.org/10.38042/biost.2021.30.01.03

2333-2581

Asess the Present Status Off the Water Quality of Banthach River Belonged to Tamky City, Quangnam Province and Propose Protected Solution

Modern Environmental Science and Engineering, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Nhàn, Nguyễn Minh Trí (Chính)
Liên kết: http://www.academicstar.us/issueshow.asp?daid=3545

2615-9252 (print), 2134-9152 (online)

Effects of chitosan concentration on the quality and storage time of poultry eggs

Vietnamese Journal of Food Control,, 2020
Lĩnh vực: Hoá sinh; phương pháp nghiên cứu hoá sinh
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Minh Trí, Chế Thị Cẩm Hà, Võ Văn Quý, Nguyễn Bảo Hải, Trần Thị Hảo

HYDROTHERMAL SYNTHESIS OF CARBON NANODOTS FROM Vigna radiata FOR BIO-IMAGING IN VITRO

Hội nghị CNSH toàn quốc, 2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: Khác
Tác giả: Chế Thị Cẩm Hà (Chính), Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Văn Sơn, Lê Minh Trí, Phạm Thị Ngọc Phương

978-604-913

Một số đặc điểm thực vật học và thành phần hóa học bột dược liệu của cây sâm cau đỏ (Dracaena angustifoliaroxb.) phân bố ở huyện K’bang, tỉnh Gia Lai

Hội nghị Nghiên cứu và giảng dạy sinh học toàn quốc năm 2020, 2020
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Ánh Hồng, Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Việt Thắng, Phạm Văn Thanh

0868-3224

Đánh giá sự tích lũy Cd và Cu của cá rô phi vằn và rủi ro sức khỏe đối với người sử dụng

Tạp chí Phân tích Hóa Lý Sinh, 2018
Lĩnh vực: Khoa học sinh học khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Minh Trí (Chính), Lê Thị Nam Thuận, Võ Văn Quý, Lê Thị Ngọc Trân