Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0313-5926

Valuing ecosystem services and disservices of blue/green infrastructure. Evidence from a choice experiment in Vietnam

Economic Analysis and Policy, 2022
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: Khác
Tác giả: M., Toledo-Gallegos (Chính), Nguyễn Hoàng Diễm My, Trần Hữu Tuấn, T. Börger
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0313592622000674

0866-773X

Năng lực sinh kế dựa vào du lịch của các hộ dân tộc thiểu số (Nghiên cứu trường hợp hộ dân tộc Khmer tỉnh An Giang)

Nghiên cứu Dân tộc, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Tố Quyên (Chính), Trần Hữu Tuấn, Lê Minh Hiếu

2588-1213

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI HỌC TẬP KẾT HỢP: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐỐI VỚI TRƯỜNG DU LỊCH – ĐẠI HỌC HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nghĩa (Chính), Trần Hữu Tuấn
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v130i6E.6222

2588-1205; (Online): 2615-9716

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng các chương trình e-learning của người lao động du lịch ở khu vực Duyên Hải Miền Trung, Việt Nam

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2021
Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nghĩa (Chính), Trần Hữu Tuấn
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ed/article/view/6323

1941-5842

E-learner’s needs for sustainable tourism higher education: a case of Vietnam

e-Review of Tourism Research, 2021
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Hữu Tuấn (Chính), Nguyễn Thị Minh Nghĩa, Nguyễn Thị Thúy Vân, Nguyễn Thị Hồng Hải
Liên kết: https://ertr-ojs-tamu.tdl.org/ertr/index.php/ertr/article/view/681/258

978-616-278-613-6

Exploring Barriers In E-Learning: A Case Study Of Tourism Education In Vietnam

TOURIST 3rd International Conference, 2021
Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nghĩa (Chính), Trần Hữu Tuấn
Liên kết: https://tourist.bus.ku.ac.th/

2588-1205; (Online): 2615-9716

CÁC YẾU TỐ RÀO CẢN TRONG VIỆC HỌC ONLINE CỦA SINH VIÊN KHOA DU LỊCH – ĐẠI HỌC HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Thị Thúy Hiền (Chính), Trần Hữu Tuấn, Thị Như Quỳnh Nguyễn, Lê Diễm Hằng Đoàn, Thị Phương Thảo Nguyễn
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijed.v129i5C.5988

2588–1213

ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH GIÁO DỤC THỬ NGHIỆM TẠI HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga (Chính), Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Trần Hữu Tuấn
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-SSH/article/view/5495

2588-1213

PHÁT TRIỂN DU LỊCH GIÁO DỤC Ở THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Hữu Tuấn (Chính), Nguyễn Thị Thanh Nga, Hoàng Thị Mộng Liên, Lê Thanh Minh, Nguyễn Bùi Anh Thư, Trần Thị Nhung
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-SSH/article/view/5463/755

2588-1205

Ảnh hưởng của nhân tố đẩy và kéo đến lòng trung thành của du khách đối với điểm đến Hội An

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2019
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Thị Thu Hà (Chính), Trần Hữu Tuấn, Đoàn Khánh Hưng
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueuni-jed.v128i5A.5044

0306-9192

What is the value of sustainably-produced rice? Consumer evidence from experimental auctions in Vietnam

FOOD POLICY, 2018
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH, Xã hội học khác
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Hoàng Diễm My (Chính), Matty Demont, Ellen J. Van Loo, Annalyn de Guia, Pieter Rutsaert, Trần Hữu Tuấn, Wim Verbeke
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306919217306462