Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1941-5842

The residents’ place attachment impacts tourism in the context of COVID-19 pandemic: the case in Hue city, Vietnam

e-Review of Tourism Research, 2024
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Đoàn Thị Thanh Thủy (Chính), Đoàn Lê Diễm Hằng, Đặng Thị Thúy Hiền, Trần Hữu Tuấn
Liên kết: https://ertr-ojs-tamu.tdl.org/ertr/article/view/895

2354-1350

Ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến tới ý định quay lại du lịch của khách du lịch nội địa: trường hợp nghiên cứu tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, 2024
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Mỹ Hạnh (Chính), Trần Hữu Tuấn
Liên kết: https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/292

2588-1205

NỘI DUNG DO NGƯỜI DÙNG TẠO VÀ HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN: PHÂN TÍCH TRẮC LƯỢNG THƯ MỤC

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2024
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nghĩa (Chính), Trần Hữu Tuấn
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijed.v133i5A.7372

1859-0012

Phân tích lợi ích – chi phí cho giải pháp hạ tầng xanh nhằm giảm thiểu rủi ro ngập lụt ở thành phố Cần Thơ

Journal of Economics and Development (Tạp chí Kinh tế và Phát triển), 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, KINH TẾ VÀ KINH DOANH, XÃ HỘI HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Hoàng Diễm My (Chính), Trần Hữu Tuấn, Valeria M. Toledo-Gallegos, Tobias Börger, Đinh Diệp Anh Tuấn

17565529

Prevent or repair? Experimental evidence from providing incentives for climate resilient housing in Vietnam

Climate and Development, 2023
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Hữu Tuấn, và cộng sự
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17565529.2023.2205375

2615–9716

Các nhân tố ảnh hưởng đển kết quả kinh doanh của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2023
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đào Xuân Anh (Chính), Trần Hữu Tuấn
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ed/article/view/6935

978-604-3-50156-8

Demand for responsible tourism in Thua Thien Hue, Vietnam

2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga, Lê Thị Thanh Xuân, Phan Thị Thùy Linh, Trần Hữu Tuấn