Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Effects of rate and type of organic amendments on growth and yield of mustard, lettuce in the coastal area of Vinh Phu commune, Phu vang district, Thua Thien Hue province

Proceedings of international workshop in Improving food crop productivity in the coastal sandy area of Thua Thien Hue province, Central Vietnam. Hue University Publishing House, 2009
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đình Thi (Chính), Trần Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Dung, Hoàng Trọng Kháng, Hồ Công Hưng, Phạm Khánh Từ
Liên kết: http://huph.hueuni.edu.vn/

Effect of goat manure vermin-compost on peanut yield in the coastal area of Thua Thien Hue province

Proceedings of international workshop in Improving food crop productivity in the coastal sandy area of Thua Thien Hue province, Central Vietnam. Hue University Publishing House, 2009
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Trọng Kháng, Hoàng Thị Thái Hòa, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Đình Thi, Phạm Khánh Từ, Trần Thị Nga
Liên kết: http://huph.hueuni.edu.vn/

Effect of goat manure vermin-compost on rice yield in the coastal area of Thua Thien Hue province

Proceedings of international workshop in Improving food crop productivity in the coastal sandy area of Thua Thien Hue province, Central Vietnam. Hue University Publishing House, 2009
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Trọng Kháng, Hoàng Thị Thái Hòa, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Đình Thi, Phạm Khánh Từ, Trần Thị Nga
Liên kết: http://huph.hueuni.edu.vn/

Effect of organic amendments on the health of rice and peanut crops in coastal sandy soils of Thua Thien Hue Province, Central Vietnam

In: Proceeding of improving food crop productivity in the coastal sandy area of Thua Thien Hue province, Central Vietnam. Hue University Publishing House, 2009
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Clinckemaillie Aurélie, Trần Thị Thu Hà, Phạm Khánh Từ, Joseph E.Dufey , Anne Legreve

Fertilization capacity of aquatic plants used as soil amendments in coastal sandy areas of Central Vietnam

Communications in Soil Sccience and Plant Analysis, 2009
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nève C., Ancion P.Y., Chiang N.Cl., Dufey J.E., Hoàng Thị Thái Hòa, Phạm Khánh Từ
Liên kết: https://doi.org/10.1080/00103620903173731

Tác động của hệ thống cây trồng đến đặc tính lý, hoá học đất cát biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đất, 2008
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa, Phạm Khánh Từ, Phạm Quang Hà; N. Cl. Chiang; J. E. Dufey

Hệ thống canh tác trên đất cát biển tỉnh Thừa Thiên Huế - thực trạng, khó khăn và những giải pháp khắc phục đề phát triển sản xuất

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn., 2007
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Khánh Từ, Hoàng Thị Thái Hòa, Nguyễn Thị Dung

Ảnh hưởng của liều lượng phân chuồng đến năng suất lúa, hàm lượng chất hữu cơ và đạm tổng số trên đất cát biển Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2007
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa, Đỗ Đình Thục, Phạm Khánh Từ, Hoàng Trọng Kháng; Nguyễn Văn Long, Dufey, J.E

Nghiên cứu sử dụng thực vật thủy sinh trong nông nghiệp và tác động đối với môi trường ở Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2007
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Pierre - Yves Ancion; Nguyễn Thị Dung; N. Cl. Chiang; J. E. Dufey , Hoàng Thị Thái Hòa, Phạm Khánh Từ, Tôn Thất Pháp

Khảo sát đặc tính lý, hóa học đất cát biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đất, 2007
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa, Phạm Khánh Từ, Phạm Quang Hà; N. Cl. Chiang; J. E. Dufey