Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Change in property rights, forest use and forest dependency of Katu communities in Nam Dong district, Thua Thien Hue province, Vietnam.

International Forestry Review, 2010
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Nam Thắng, Ganesh P. Shivakoti; Makuto Inoue

Thực trạng rừng cộng đồng và các cấu trúc động lực thúc đẩy quản lý rừng có hiệu quả ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

kỷ yếu hội thảo quôc gia :"Gắn kết bảo vệ rừng, phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo - Các vấn đề và phương pháp tiếp cận ở Việt nam". Báo cáo có phản biện khoa học., 2009
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Nam Thắng, Ngô Trí Dũng

Kỹ thuật gây trồng một số loài cây thuốc nam dưới tán rừng tự nhiên

Tạp chí Cây thuốc quý, 2006
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Nam Thắng, Lê Thái Hùng, Lê Doãn Anh