Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Khó khăn và thách thức với các cơ sở chế biến gỗ tại miền trung trong tiến trình VPA-FLEGT.

Tạp chí rừng và môi trường, ISBN 1859-1248., 2015
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Nam Thắng (Chính), Ngô Tùng Đức

Nghiên cứu tác động đối với cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng và cơ sở chế biến gỗ khu vực miền trung khi tham gia vào tiến trình VPA-FLEGT.

Tạp chí rừng và môi trường ISBN 1859-1248, Số 69 trang 39-47, 2015
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Nam Thắng (Chính), Ngô Tùng Đức, Trương Sỹ Hoài Nhân

Thực trạng sản xuất lâm nghiệp và khả năng đáp ứng với yêu cầu của VPA-FLEGT tại huyện Dak Hà và Thành phố Kontum.

Tạp chí Rừng và Môi trường, 2015
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Nam Thắng (Chính), Hoàng Quốc Chính

Ngô Tùng Đức, Trần Nam Thắng, 2015. Quản lý rừng cộng đồng hiệu Quả: Bài học từ các nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn. T

Tạp chí Môi trường, hợp phần Phát triển bền vững. Bộ Nông nghiệp & PTNT, 2015
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Tùng Đức (Chính), Trần Nam Thắng

Tác động của việc thành lập/mở rộng các khu bảo vệ đến người dân sống xung quanh vùng đệm – Nghiên cứu điểm ở miền Trung Việt Nam.

Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, 2015
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Nam Thắng (Chính), Hà Phước Phú, Nguyễn Văn Hoàng

Ảnh hưởng của rừng keo lá liềm đến canh tác nông nghiệp vùng đất cát ven biển miền Trung.

Tạp chí Rừng và Môi trường., 2015
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Đặng Thái Dương (Chính), Trần Nam Thắng

Điều tra chuỗi giá trị của sản phẩm Cam ở huyện Nghĩa Đàn và Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Hạnh Lợi (Chính), Nguyễn Đức Kiên, Hoàng Thị Hồng Quế, Trần Nam Thắng, Nguyễn Minh Hiếu
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/TCKHDHH/article/view/1012

Ứng dụng dữ liệu Viễn thám để thành lập bản đồ thực vật và đánh giá sự thay đổi hiện trạng một số loài thực vật chính của Vườn quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp.

Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014, tập 2. Bộ Giáo dục và Đào Tạo., 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Duy Tiễn (Chính), Trần Nam Thắng, Nguyễn Văn Đường

Khó khăn và thách thức đối với cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng và cơ sở chế biến gỗ khu vực miền trung khi tham gia tiến trình VPA-FLEGT.

Tạp chí Rừng và Môi trường, ISBN 1859-1248, 2014
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Nam Thắng (Chính), Ngô Tùng Đức, Trương Sỹ Hoài Nhân