Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1191

ĐA DẠNG SINH KẾ CỦA NÔNG HỘ TRỒNG KEO Ở MIỀN NÚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Thị Hồng Quế (Chính), Lê Thị Hoa Sen, Trần Nam Thắng
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ARD/article/view/5668

Fishery Communities' Perception of Climate Change Effects on Local Livelihoods in Tam Giang Lagoon, Vietnam

Redefining Diversity & Dynamics Of Natural resources management In Asia, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Dũng Hà (Chính), Trần Nam Thắng

Changing land access of resettled people Due to dam construction in Binh Thanh Commune

Redefining Diversity & Dynamics Of Natural resources management In Asia, Elservier, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Nhung (Chính), Trần Nam Thắng

Đánh giá hiện trạng và khả năng tuân thủ định nghĩa gỗ hợp pháp (LD) của hoạt động sản xuất lâm nghiệp tại tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

2017
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Nam Thắng (Chính), Nguyễn Văn Hoàng (CORENARM), Trương Thị Thùy Dung

Nghiên cứu hiện trạng phân bố và chuỗi cung ứng tre tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2017
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thị Hồng Quế (Chính), Trần Nam Thắng

Thực trạng chuỗi cung ứng gỗ và sản phẩm gỗ đáp ứng yêu cầu của hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp.

Tạp chí Rừng và Môi trường, 2016
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Nam Thắng (Chính), Hoàng Huy Tuấn, Trương Sỹ Hoài Nhân, Phạm Nguyễn Thành, Phạm Nguyễn Thành

Nhận diện thôn bản và xếp hạng ưu tiên cho các chương trình nâng cao nhận thức bảo tồn.

Tạp chí Rừng và Môi trường, 2016
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Nam Thắng (Chính), Hoàng Thị Hồng Quế