Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Bài giảng Tiếng Anh cho sinh viên Lâm nghiệp

2008
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Trần Phạm Minh Đức (Chủ biên), Lê Thị Thanh Hải

Tiếng Anh cho Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường

2008
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Trần Phạm Minh Đức (Chủ biên), Lê Thị Thanh Hải