Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-489-174-3

Công nhân cao su Đồng Nai trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1906-1975): Đời sống, lao động và chiến đấu qua hình ảnh.

NXB Đại học Huế, 2024
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Ngô Đức Lập (Chủ biên), Lê Văn Hà, Nguyễn Thăng Long, Dương Đức Lợi

978-604-353-328-6

Truyền thống văn hóa và đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, Nhân dân phường Kim Long (1930-2020)

NXB Thuận Hoá, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Ngô Đức Lập (Chủ biên), Nguyễn Thăng Long, Lê Văn Hà

978-604-399-472-8

Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Hương Phú, huyện Nam Đông (1975-2020)

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Ngô Đức Lập (Chủ biên), Nguyễn Văn Quảng, Trần Thị Hợi, Lê Văn Hà

978-604-399-305-9

Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Sơn Thủy, huyện A Lưới (1976-2020)

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Ngô Đức Lập (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Tất Thắng, Nguyễn Văn Quảng, Lê Văn Hà

978-604-84-7167-5

ĐỊA CHÍ TIÊN PHƯỚC, QUẢNG NAM (Tien phuoc’ Monogaphy - Quang Nam Province)

NXB Đà Nẵng, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Mai Văn Được, Phan Quốc Hải, Lê Viết Hùng, Nguyễn Văn Đăng, Lê Duy Sơn, Nguyễn Xuân Hồng, Đỗ Quang Thiên (Chủ biên), Pham Ngoc Sinh, Pham Phú Phong, Hoàng Văn Hiển, Đặng Văn Hồ, Bùi Thị Thu, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thái Phán, La Dương Hải, Nguyễn Thị Lệ Huyền, Lê Duy Đạt, Trần Thanh Nhàn, Hoàng Ngô Tự Do, Ngô Đức Lập

978-604-337-892-4

Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Thượng Long (1945-2020)

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Ngô Đức Lập (Chủ biên), Hà Lê Dũng, Đào Thế Đồng, Lê Văn Hà, Trần Đức Sáng

978-604-337-858-0

Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân thị trấn A Lưới (1945-2020)

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Ngô Đức Lập (Chủ biên), Trần Thị Hợi, Lê Văn Hà, Lê Hoài Nam, Nguyễn Văn Quảng

978-604-337-842-9

Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Hương Hữu (1945-2020)

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Ngô Đức Lập (Chủ biên), Nguyễn Văn Quảng, Lê Viết Hùng, Trần Đức Sáng, Lê Văn Hà

987-604-57-7848-7

Hành trình xuyên thế kỷ: Những dấu ấn và giá trị trường tồn (1906-1986)

NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Hoàng Văn Hiển (Chủ biên), Ngô Đức Lập (Chủ biên), Đặng Văn Hồ, Phạm Phú Phong, Trần Thị Hợi, Nguyễn Thị Thùy Nhung, Mai Văn Được

978-604-337-489-6

Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Thượng Quảng (1945-2020)

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Ngô Đức Lập (Chủ biên), Nguyễn Văn Quảng

987-604-337-361-5

Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Hồng Hạ (1945-2020)

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Ngô Đức Lập (Chủ biên), Lê Anh Tuấn, Trần Đức Sáng, Lê Tiến Công, Nguyễn Thăng Long

987-604-337-225-6

Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Hương Lâm (1945-2019)

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Ngô Đức Lập (Chủ biên), Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Thăng Long, Lê Văn Hà, Lê Thị Thu Trang