Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-399-543-5

Hành vi lựa chọn của khách hàng trong lĩnh vực giáo dục đại học tại Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Tống Viết Bảo Hoàng (Chủ biên), Phạm Xuân Hùng (Chủ biên), Lê Thị Phương Thảo (Chủ biên), Lê Thị Phương Thanh, Hoàng Việt Hạnh Nguyên

978-604-399-214-4

Hành vi người tiêu dùng đối với thực phẩm có bao gói thân thiện với môi trường

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Hoàng Diễm My (Chủ biên), Phạm Xuân Hùng (Chủ biên), Trần Huỳnh Bảo Châu, Nguyễn Hoàng Nga My, Bùi Dũng Thể

978-961-7124-14-9

Contemporary Financial Management

Institute for Local Self-Government Maribor, 2023
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Phạm Xuân Hùng (Chủ biên)

978-604-337-891-7

Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở khu vực Bình Trị Thiên

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Trần Văn Hòa (Chủ biên), Phạm Xuân Hùng (Chủ biên), Nguyễn Mạnh Hùng, Hoàng Thị Kim Thoa, Phan Thị Kim Tuyến

Development and Climate Change in the Mekong Region:Case Studies

2019
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Bùi Đức Tính (Chủ biên), Phạm Xuân Hùng