Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-961-7124-14-9

Contemporary Financial Management

Institute for Local Self-Government Maribor, 2023
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Phạm Xuân Hùng (Chủ biên)

978-604-337-891-7

Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở khu vực Bình Trị Thiên

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Trần Văn Hòa (Chủ biên), Phạm Xuân Hùng (Chủ biên), Nguyễn Mạnh Hùng, Hoàng Thị Kim Thoa, Phan Thị Kim Tuyến

Development and Climate Change in the Mekong Region:Case Studies

2019
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Bùi Đức Tính (Chủ biên), Phạm Xuân Hùng