Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-489-254-2

Công nghệ sinh học ứng dụng trong chăn nuôi thú y

NXB Đại học Huế, 2024
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Lê Nữ Anh Thư (Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy, Hồ Thị Dung, Lê Đình Phùng

978-604q-399-523-7

CHỌN GIỐNG VÀ NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Nguyễn Minh Hoàn (Chủ biên), Lê Đình Phùng (Chủ biên), Lê Thị Lan Phương

978-604-974-342-9

Hiện trạng và các giải pháp dinh dưỡng giảm thiểu phát thải khí mêtan từ đường tiêu hoá trong chăn nuôi bò ở Việt Nam.

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Lê Đình Phùng (Chủ biên), Đinh Văn Dũng (Chủ biên), Lê Đức Ngoan, Đào Thị Bình An

978-604-974-306-1

Giáo trình Di Truyền và Giống Vật Nuôi

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Nguyễn Minh Hoàn (Chủ biên), Lê Đình Phùng (Chủ biên)

Giảm thải mê tan trong chăn nuôi bò: Hiện trạng và giải pháp dinh dưỡng

NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Dương Nguyên Khang,, Chu Mạnh Thắng,, Trần Hiệp,, Lê Đình Phùng, Vũ Chí Cương,

Quản lý môi trường và Chất thải chăn nuôi (978-604-912-822-6)

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI, THÚ Y
Tác giả: Lê Văn Phước (Chủ biên), Nguyễn Xuân Bả, Lê Đình Phùng, Đinh Văn Dũng, Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Thị Thủy, Bùi Thị Lê Minh, Hồ Thị Kim Hoa, Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Đức Phúc, Nguyễn Văn Sửu

Giáo Trình Môi trường chăn nuôi: quản lý và sử dụng chat thải chăn nuôi hiệu quả và bền vững

2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Vũ Chí Cương, Vũ Khánh Vân, Lê Đình Phùng, Hồ Trung Thông, Trần Minh Tiến, Đàm Văn Tiện, Chu Mạnh Thắng, Đặng Thanh Sơn

Giáo Trình Phương Pháp Thí Nghiệm Trong Nông Học

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Minh Hiếu, Lê Đình Phùng, Phạm Tiến Dũng

Biến đổi khí hậu: Tác động, thích ứng và chính sách nông nghiệp

NXB Nông Nghiệp, 2011
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Lê Đình Phùng, Hoàng Mạnh Quân

Current situation and orientation for socio and economic developments of isolated areas at Quang Trach district, Quang Binh province

NXB Đại học Huế, 2010
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Hoàng Mạnh Quân, Trương Tấn Quân, Lê Đình Phùng, Nguyễn Văn Huân; Ngô Mậu Dũng; và CTV

Giáo Trình Phương Pháp Thí Nghiệm trong Chăn Nuôi và Thú Y

NXB Nông Nghiệp, 2010
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Lê Đình Phùng