Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Hoàng Đông
  • 120000.0010

Nguyễn Hoàng Đông
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Tâm lý học

Chuyên ngành đào tạo:
Tâm lý học

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Lê Văn Hòa
  • 120000.0004

Lê Văn Hòa
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Như Hoa
  • 120000.0064

Nguyễn Thị Như Hoa
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Đoàn Khánh Hưng

Đoàn Khánh Hưng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Bộ môn Khách sạn - Nhà hàng

Xem chi tiết
Trần Trung Hỷ
  • 200000.0121

Trần Trung Hỷ
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Lê Thị Kim Liên
  • 120000.0049

Lê Thị Kim Liên
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế học

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế học

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Trần Thị Ngọc Liên
  • 120000.0062

Trần Thị Ngọc Liên
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thanh Nga

Nguyễn Thị Thanh Nga
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
NHÂN VĂN

Chuyên ngành đào tạo:
Nhân văn khác

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Bùi Thị Tám
  • 120000.0058

Bùi Thị Tám
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế học

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế phát triển

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Đỗ Thị Thảo
  • 120000.0034

Đỗ Thị Thảo
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thanh Thảo
  • 120000.0033

Nguyễn Thị Thanh Thảo
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết