Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Hoài Anh

Lê Thị Hoài Anh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Lê Thị Nhật Linh

Lê Thị Nhật Linh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kế toán

Chuyên ngành đào tạo:
Kế toán - Kiểm toán

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Lê Thị Phương Thảo
  • 800000.0107

Lê Thị Phương Thảo
Khác

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Lê Thị Quỳnh Anh

Lê Thị Quỳnh Anh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế học

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế phát triển

Đơn vị quản lý:
Khoa Kinh tế và Phát triển

Xem chi tiết
Lê Tô Minh Tân
  • 800000.0210

Lê Tô Minh Tân
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế tài chính - ngân hàng

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế tài chính - ngân hàng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Lê Văn Sơn
  • 800000.0056

Lê Văn Sơn
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế chính trị

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế chính trị

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Lê Viết Giáp
  • 800000.0298

Lê Viết Giáp
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Lê Viết Mẫn
  • 800000.0077

Lê Viết Mẫn
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Mai Chiếm Tuyến
  • 800000.0145

Mai Chiếm Tuyến
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ HÀNH VI

Chuyên ngành đào tạo:
Khác

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Mai Lệ Quyên
  • 800000.0183

Mai Lệ Quyên
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Ngô Minh Tâm
  • 800000.0112

Ngô Minh Tâm
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Ngô Sỹ Hùng
  • 800000.0066

Ngô Sỹ Hùng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý và phân tích thông tin kinh tế

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý và phân tích thông tin kinh tế

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết