Dữ liệu Nhà khoa học

Ngô Thời Nhân
  • 800000.0096

Ngô Thời Nhân
Khác

Ngành đào tạo:
Toán ứng dụng

Chuyên ngành đào tạo:
Toán ứng dụng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Ngô Văn Mẫn

Ngô Văn Mẫn
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Bá Tường
  • 800000.0001

Nguyễn Bá Tường
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Công Định
  • 800000.0152

Nguyễn Công Định
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Hải Yến
  • 800000.0155

Nguyễn Hải Yến
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế phát triển

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế phát triển

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Hồ Phương Thảo
  • 800000.0178

Nguyễn Hồ Phương Thảo
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Tài chính và ngân hàng

Chuyên ngành đào tạo:
Tài chính và ngân hàng

Đơn vị quản lý:
Khoa Tài chính - Ngân hàng

Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Ngọc Linh

Nguyễn Hoàng Ngọc Linh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

Chuyên ngành đào tạo:
Chính sách công

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Hoàng Thọ
  • 800000.0083

Nguyễn Hữu Hoàng Thọ
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Hệ thống thông tin quản lý

Chuyên ngành đào tạo:
Hệ thống thông tin quản lý

Đơn vị quản lý:
Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Lợi
  • 800000.0064

Nguyễn Hữu Lợi
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế chính trị

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế chính trị

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Thuỷ
  • 800000.0223

Nguyễn Hữu Thuỷ
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Mạnh Hùng

Nguyễn Mạnh Hùng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Thuỷ
  • 800000.0213

Nguyễn Ngọc Thuỷ
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kế toán - Kiểm toán

Chuyên ngành đào tạo:
Kế toán

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết