Dữ liệu đề tài

NN-DTKXNVQG/2014/19

Nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá Dìa (Siganus guttatus) tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Mạc Như Bình (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trần Nguyên Ngọc, Lê Tiến Hữu