Dữ liệu đề tài

NN-NCCB512706

Nghiên cứu Sắc ký chiết thu nhận các nguyên tố đất hiếm có giá trị kinh tế cao từ Sa khoáng ven biển miền Trung và ứng dụng chế tạo vật liệu phát quang

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Tân (Chủ nhiệm)

NN-NCCBKhóa luận tốt nghiệp

Tìm hiểu tác phẩm “Đường kách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Lực (Chủ nhiệm)

NN-NCCB745104

Nghiên cứu đánh giá, sử dụng hợp lí tài nguyên du lịch tự nhiên Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thiên Huế)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ (Chủ nhiệm), Trần Thị Tuyết Mai, Lê Văn Tin, Trần Văn Thắng, Lê Năm

NN-NCCB530103

Nghiên cứu thu nhận nguyên tố đất hiếm europi và xeri từ Monazit bằng phương pháp chiết

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Tân (Chủ nhiệm)

NN-NCCB740801

Nghiên cứu đánh giá, sử dụng hợp lí tài nguyên du lịch tự nhiên khu vực Bình Trị Thiên

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ (Chủ nhiệm), Trần Thị Tuyết Mai, Trần Thị Cẩm Tú, Trần Hoàng, Nguyễn Đức Vượng, Hồ Tùng Vĩnh

NN-NCCB6.3.11.98

Nghiên Cứu Và Thu Thập Dữ Liệu Xây Dựng Bản Thảo Tác Phẩm Rùa Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Đắc Chứng