Dữ liệu đề tài

QT-DA

RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT IN VIETNAM

Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Trần Anh Tuấn (Chủ nhiệm), Lê Thị Tịnh Chi, Trần Ngọc Tuấn

QT-DA

RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT POTENTIALS IN COMMERCIAL AND INDUSTRIAL SECTOR IN DANANG CITY AND THUA THIEN HUE PROVINCE

Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Trần Anh Tuấn (Chủ nhiệm), Nguyễn Bắc Giang, Lê Thị Tịnh Chi

QT-DA-GSGES Seeds 2018-19

Spatio-temporal Changes of Seagrass Ecosystem in Cu Lao Cham Biosphere Reserve, Central Vietnam in period from 2002 to 2017

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Môi trường
Người tham gia: Hoàng Công Tín (Chủ nhiệm)

QT-DA

Health risk assessment due to food contamination during seasonal flood in Southeast Asia

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Thanh Gia

QT-DA-GSGES Seeds 2017-18

Assessment of the temporal changes of sensitive coastal wetlands ecosystem: Case study of Cua Dai estuary, Quang Nam province, Central Vietnam

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Môi trường
Người tham gia: Hoàng Công Tín (Chủ nhiệm)

QT-DA-CRRP2016-07MY-Ishigaki

Appropriate Solid Waste Management towards flood risk reduction through recovery of drainage function in tropical Asian urban cities

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Kosuke Kawai (Chủ nhiệm), Rieko Kubota , Phạm Khắc Liệu, Soparatana Jarusombat , Ryo Tajima, Sirintornthep Towprayoon , Wilasinee Yoochatchaval , Masato Yamada

QT-DADT2016

Analyzing the impact of climate change on water resource availability and use in Gam River Basin, Northeast Vietnam

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Thị Ánh Phương

QT-DAKU 2015-2016

Land use types and soil characteristics in Huong Vinh commune, Huong Tra town, Thua Thien Hue province, central Vietnam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thanh Đức (Chủ nhiệm), Lê Văn An, Shinjo Hitoshi, Saizen Izuru

QT-DA-SUMERNET-3-Project 5

Turning rice straw into cooking fuel forair quality and climate co-benefit inselected GMS countries

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyen Thi Kim Oanh (Chủ nhiệm), Phạm Khắc Liệu, Chea Eliyan, Prapat Pongkiatkul

QT-DASYRAM(2015-2016)

SYzygies of RAtional Maps with applications to geometric modeling.

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Quang Hóa

QT-DA

Development of risk assessment model for infectious diseases considering changes in climate, society and ecosystem

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC KHÁC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Thanh Gia

QT-DAKU 2014-2015

Effect of different types of organic fertilizers on peanut yield in Huong Tra town, Thua Thien Hue province, central Vienam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thanh Đức (Chủ nhiệm), Lê Văn An, Shinjo Hitoshi, Saizen Izuru