Dữ liệu đề tài

DHH2019-08-10

Phân lập một số hợp chất và thử hoạt tính sinh học của hạt cây máu chó (Knema corticosa Lour.)

Lĩnh vực: Hoá hữu cơ
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cơ quan Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Chí Bảo (Chủ nhiệm), Phạm Việt Tý, Ngô Duy Ý, Đặng Thị Thanh Nhàn

B2016-DHH-29NV

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển CNSH ở miền Trung và Tây nguyên

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm), Nguyễn Khắc Hoàn, Nguyễn Chí Bảo, Phan Minh Huấn, Nguyễn Khắc Thông

DHH2016-03-86

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây lạc tiên (Passiflora foetida L.) ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Chí Bảo (Chủ nhiệm), Ngô Duy Ý, Đặng Thị Thanh Nhàn, Phạm Việt Tý

DHH2012-03-21

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây Mít (Artocarpus heterophyllus Lamk.) và cây Mít chay (Artocarpus gomezianus Wall.)

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trịnh Đình Chính, Lê Quốc Thắng, Phan Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Chí Bảo (Chủ nhiệm)