Dữ liệu đề tài

DHH2023-08-15

Phát triển năng lực tìm hiểu thế giới sống cho học sinh trong dạy học phần Sinh học cơ thể, Sinh học 11 cấp trung học phổ thông

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Duân (Chủ nhiệm), Phan Đức Duy, Nguyễn Thị Diệu Phương, Đặng Thị Dạ Thủy, Nguyễn Phan Bảo Thành, Nguyễn Thị Việt Nga, Nguyễn Thị Kiều Tiên

DHH2019-03-115

Nghiên cứu xử lý tình huống trong dạy học các bài thực hành sinh học cấp trung học phổ thông.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Phan Đức Duy (Chủ nhiệm), Đặng Thị Dạ Thủy, Trịnh Đông Thư, Nguyễn Thị Diệu Phương, Phạm Thị Phương Anh, Lê Thị Thùy Trang

B2018-DHH-01-MT-TN

Tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường biển cho sinh viên sư phạm khu vực miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Viện nghiên cứu giáo dục
Người tham gia: Hà Viết Hải (Chủ nhiệm), Văn Thị Thanh Nhung, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Thám, Phan Đức Duy, Hồ Quang Chính, Nguyễn Việt Dũng, Võ Văn Tân

QT-DA TMT 20

Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh thái VACR (Vườn- Ao- Chuồng- Rừng) trên địa bàn đồi núi thuộc Huyện Nam Đông Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Khoa học môi trường - các khía cạnh xã hội
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Phan Đức Duy (Chủ nhiệm), Phan Minh Tiến, Lê Văn Tin

DHH2014-03-64

Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tổ chức các bài seminar sinh học

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Phan Đức Duy (Chủ nhiệm), Hoàng Trọng Phán, Phạm Thị Phương Anh

DHH2011-03-14

Nâng cao hiệu quả dạy - học Sinh học bậc trung học phổ thông bằng việc sử dụng bài tập thí nghiệm

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Đặng Thị Dạ Thủy (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Diệu Phương, Phan Đức Duy

B2008-DHH03-38

Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tổ chức các hoạt động khám phá trong dạy học sinh học bậc THPT

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Đức Duy (Chủ nhiệm), Phạm Thị Phương Anh

CS-DTT2007-ĐATĐ-05

Tổ chức kho dữ liệu để thiết kế giáo án điện tử cho chương trình Sinh học phân ban Trung học phổ thông

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Đức Duy (Chủ nhiệm), Hoàng Trọng Phán, Đặng Thị Dạ Thủy, Võ Trọng An, Trịnh Đông Thư, Phạm Thị Phương Anh

B2001-09-22

Nghiên cứu thiết kế các bài học sinh học bậc trung học phổ thông theo hướng dạy học giải quyết vấn đề.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Phan Đức Duy, Đặng Thị Dạ Thủy, Nguyễn Hữu Bổng