Dữ liệu đề tài

DHH 2020 – 03 – 136

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và các chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa của cây lạc (Arachis hypogaea) chuyển gen Chi42 từ Trichoderma asperellum.”

Lĩnh vực: SINH HỌC, Hoá sinh; phương pháp nghiên cứu hoá sinh, Thực vật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Phùng Thị Bích Hòa (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Quang Đức Tiến, Trương Thị Hiếu Thảo, Hoàng Xuân Thảo, Lê Thanh Hải

DHH2019-01-149

Tuyển chọn và nuôi thu sinh khối vi tảo bản địa ở miền Trung Việt Nam định hướng làm nguyên liệu sản xuất nhiên liệu sinh học và thực phẩm dinh dưỡng

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Lương Quang Đốc (Chủ nhiệm), Phan Thị Thúy Hằng, Trương Thị Hiếu Thảo, Nguyễn Thị Thu Liên

CS-DTT.18-TN-07

Nghiên cứu đặc điểm thích nghi của các loài thực vật thân gỗ ưu thế vùng đất cát ngập nước huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thanh Hải, Phan Thị Thúy Hằng, Trương Thị Hiếu Thảo (Chủ nhiệm)

B2010 - DHH 03 - 66

Nghiên cứu các đặc điểm thích nghi của một số loài thực vật sống ven bờ sông Hương thành phố Huế

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Khoa Lân, Trương Thị Hiếu Thảo, Hoàng Thị Huế; Huỳnh Thị Hoàng Lan

CS-DTT.09-GD-42

Vận dụng quan điểm kiến tạo biện chứng để tổ chức các hoạt động dạy học phần Sinh thái học lớp 12.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Thị Phương Anh, Trương Thị Hiếu Thảo, Hoàng Liên Hương, Nguyễn Thị Tân

CS-DT2007-1

Nghiên cứu phân loại chi Dinophysis Ehrenberg 1839 ở phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lương Quang Đốc, Trương Thị Hiếu Thảo, Phan Thị Thúy Hằng

B2007-DHH03-29

Nghiên cứu cơ sở khoa học để phục hồi thảm thực vật vùng rú cát nội đồng tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Khoa Lân, Trương Thị Hiếu Thảo, Lê Văn Đức