Dữ liệu đề tài

DHH2020

Xây dựng mô hình dự báo khách du lịch đến Thừa Thiên Huế dựa trên mạng nơ ron nhân tạo

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Võ Viết Minh Nhật (Chủ nhiệm), Lê Văn Hòa, Nguyễn Thị Thúy Vân, Hoàng Thị Huế

DHH2017-10-07

Xây dựng khung ứng dụng hướng dẫn nhóm du khách dựa trên mạng cảm biến không dây

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Viết Minh Nhật (Chủ nhiệm), Dương Phước Đạt, Lê Văn Hòa, Lê Văn Hòa

DHH2012-10-02

Thiết kế và xây dựng hệ thống tư vấn thông tin khách sạn ở thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Viết Minh Nhật (Chủ nhiệm), Ngô Văn Sơn, Phạm Đinh Khang

B2009-DHH01-69

XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHÁCH SẠN ẢO ỨNG DỤNG TRONG GIẢNG DẠY SINH VIÊN VÀ HỌC VIÊN NGÀNH DU LỊCH

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Viết Minh Nhật (Chủ nhiệm)