Dữ liệu đề tài

DHH2021-06-109

Nghiên cứu mô hình đại học thông minh cho các trường đại học thành viên của Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN, Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Thanh Tuấn (Chủ nhiệm), Trương Tấn Quân, Nguyễn Hữu Hoàng Thọ, Nguyễn Đình Hoa Cương

DHH2019-6-64

Tác động của di cư đến nghèo đa chiều tại Việt Nam

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Thị Phương Thảo (Chủ nhiệm), Hoàng Triệu Huy, Trương Tấn Quân, Nguyễn Ngọc Nam

DP-DTTTH. 2014-KX.03

Nghiên cứu giải pháp phát triển bền vững Nghề và Làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Thắng (Chủ nhiệm), Trương Tấn Quân, Bùi Đức Tính, Mai Chiếm Tuyến, Nguyễn Thị Thuý Hằng, Hồ Trọng Phúc, Đào Duy Minh

B2011-04

Nghiên cứu xác định tiềm năng, xu hướng phát triển nông sản hàng hóa chủ lực vùng gò đồi Bắc Trung Bộ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Tấn Quân (Chủ nhiệm), Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Bá Tường, Mai Chiếm Tuyến

QT-DARFLP - 2012

Hợp phần: Hỗ trợ chi hội nghề cá tiếp thị trực tiếp sản phẩm

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Tấn Quân, Nguyễn Văn Đức, Mai Chiếm Tuyến, Nguyễn Ngọc Nam

QT-DAx

Nghiên cứu các giải pháp phát triển sinh kế bền vững cho vùng cồn bãi tỉnh Quảng bình

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Tấn Quân

QT-DAx3

Dự án phát triển sinh kế nông thôn bền vững tĩnh Bình Định

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Tấn Quân

B2008-DHH06-20

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế - xã hội đến sinh kế của đồng bào dân tộc ít người tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Toàn, Trương Tấn Quân, Nguyễn Ngọc Châu, Dung Phan Thị Thùy

QT-DAx2

Hộ trợ phát triển dịch vụ kinh doanh nông nghiệp cho các nông hộ ở miền trung Việt nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Tấn Quân

QT-DAx4

Hợp tác nghiên cứu phát triển nông thôn bền vững

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Tấn Quân

B2005-12-03

Quá trình dồn điền đổi thửa và ảnh hưởng đến phát triển sản xuất nông nghiệp huyênh Lệ Thủy, tỉnh QuảngBình

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Tấn Quân