Dữ liệu đề tài

QT-DA

Nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu để giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu ở Vùng cát ven biển miền Trung, Việt Nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đăng Hào (Chủ nhiệm), Đào Duy Minh

DHH2021-06-105

Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động Logistics đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp dệt may các tỉnh khu vực Bình Trị Thiên

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Lê Thị Phương Thanh (Chủ nhiệm), Nguyễn Đăng Hào, Lê Thị Phương Thảo, Tống Viết Bảo Hoàng, Bùi Thị Thanh Nga

QT-DALUCCi - 2013

Quan hệ tương tác giữa sử dụng đất và biến đổi khí hậu tại Miền Trung Việt Nam - Land Use and Climate Change Interactions in Central Vietnam

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đăng Hào, Mai Chiếm Tuyến

B2009-DHH06-29

Nghiên cứu sự thay đổi sinh kế của các hộ vùng cát ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đăng Hào

B2007-13

Mối quan hệ gữa tỷ giá hối ñoái và cán cân thương mại Việt Nam thời kỳ 1995-2004

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Hoàn (Chủ nhiệm), Nguyễn Đăng Hào

QT-DA2007-06-02

Trade liberalization and poverty dynamics in the Central region, Vietnam (Vietnam Economics Research Network - VERN-I)

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Thị Tám (Chủ nhiệm), Nguyễn Đăng Hào

QT-DAĐHNL2002

Trade liberalization in the agricultural sector and the environment specialized in fertilizer application for rice and environment supported by UNEP

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Văn Tuyển, Hoàng Thị Thái Hòa, Nguyễn Đăng Hào