Dữ liệu đề tài

QT-DA-NORAD 2014

Agricultural Synergies - GHG Mitigation from ruminants

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đình Phùng, Lê Thị Hoa Sen, Lê Đức Ngoan (Chủ nhiệm), Vũ Chí Cương-VCN, Đinh Văn Dũng, Dương Thanh Hải

QT-DADHNL2013 (TEI)

Nghiên cứu cải thiện hình thức sản xuất lúa thích ứng lụt sớm ở vùng thấp trũng tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Hoa Sen (Chủ nhiệm), Lê Văn Tiến, Phạm Hữu Minh, Nguyễn Thị Thanh Duyên

QT-DADHNL2013

Nghiên cứu cải thiện hình thức sản xuất lúa thích ứng lụt sớm ở vùng thấp trũng tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Hoa Sen (Chủ nhiệm), Lê Văn Tiến, Phạm Hữu Minh, Nguyễn Thị Thanh Duyên

QT-DA-DANIDA 2012

Climate change and rural institutions

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đức Ngoan (Chủ nhiệm), Lê Thị Hoa Sen, Nguyễn Thị Thanh Hương, Ian Christoplos

QT-DADHNL2011

Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý rác thải nông nghiệp nhằm thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu taị huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Hoa Sen (Chủ nhiệm), Lê Văn Tiến, Phan Việt Toàn

QT-DA

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Khoa học công nghệ trồng trọt khác
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung
Người tham gia: Lê Thị Hoa Sen, Nguyễn Văn Thành, Đào Thị Hằng, Võ Chí Tiến, Ngô Văn Chung

QT-DA

Nghiên cứu hành động có sự tham gia về kiến thức bản địa và thực tiễn của người dân thích ứng với hạn hán trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Quảng Trị.

Lĩnh vực: Khoa học công nghệ trồng trọt khác
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung
Người tham gia: Lê Thị Hoa Sen (Chủ nhiệm), Lê Thị Hồng Phương, Nguyễn Văn Thành, Ngô Văn Chung, Võ Chí Tiến

QT-DAFLC-09-02-CRD

Nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng Quảng Trị

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đình Phùng, Hoàng Mạnh Quân, Hoàng Thị Thái Hòa, Lê Thị Hoa Sen, Đỗ Đình Thục, Võ Chí Tiến

QT-DAĐHNL2008

Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý rác thải nông nghiệp nhằm thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu taị huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Hoa Sen (Chủ nhiệm), Trần Thị Thúy, Phan Việt Toàn