Dữ liệu đề tài

B2021-DHH-10

Thực trạng, giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị các di tích thành lũy Champa ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Văn Quảng (Chủ nhiệm), Mai Văn Được, Nguyễn Chí Ngàn

DHH

Giá trị truyền thống trong phát triển bền vững vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn hiện nay

Lĩnh vực: Dân tộc học
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Trần Mai Phượng (Chủ nhiệm), Hồ Viết Hoàng, Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Chí Ngàn

DHH202001165

Quan hệ giữa Bồ Đào Nha với Đàng Trong (Việt Nam) thế kỷ XVI - XVII

Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Hoàng Thị Anh Đào (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Linh, Nguyễn Chí Ngàn, Mai Thúy Bảo Hạnh

DHH-01-159

Văn hóa ẩm thực của người Tà Ôi với sự phát triển du lịch ở huyện A Lưới

Lĩnh vực: Dân tộc học
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Nguyễn Chí Ngàn (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Linh, Trần Mai Phượng, Mai Văn Được

CS-DTCS-DHKH

Biến đổi nghề dệt và trang phục truyền thống của người Cơ Tu ở Quảng Nam hiện nay

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Chí Ngàn (Chủ nhiệm)

DHH2014-2015

Biến đổi văn hóa xã hội và đời sống đô thị trong quá trình đô thị hóa ở Huế (1975-2012)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Trung Tiến (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thùy Nhung, Nguyễn Phước Bảo Đàn, Nguyễn Chí Ngàn

NN-DAKXIV-1-2010

Biến đổi văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số Bắc Trung bộ Việt Nam đáp ứng quá trình CNH-HĐH

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Mạnh (Chủ nhiệm), Nguyễn Xuân Hồng, Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Văn Quảng, Bùi Quang Dũng, Lê Thị Kim Dung, Nguyễn Chí Ngàn