Dữ liệu đề tài

DHL2024-TNĐ-01

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở đô thị trên địa bàn thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Trần Thị Minh Châu (Chủ nhiệm), Nguyễn Bích Ngọc

DHH2024-17-03

Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại hình sử dụng đất đến xói mòn do mưa tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Khoa Quốc tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quốc tế
Người tham gia: Phạm Gia Tùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Thùy Phương, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Trần Thị Minh Châu, Nguyễn Quang Tân

QT-DA

Thích ứng biến đổi khí hậu bằng dữ liệu không gian địa kỹ thuật số và quan sát trái đất (CADEO)

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quốc tế
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Khánh Linh (Chủ nhiệm), Phạm Gia Tùng, Nguyễn Bích Ngọc, Đỗ Thị Việt Hương

QT-DA

Phương pháp tiếp cận dựa vào hệ sinh thái để quản lý rủi ro lũ lụt nhằm phát triển đô thị theo hướng thích ứng và bền vững ở miền Trung Việt Nam

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quốc tế
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Khánh Linh (Chủ nhiệm), Phạm Gia Tùng, Nguyễn Bích Ngọc, Đỗ Thị Việt Hương

DTCTQB2019

Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm thiểu nguy cơ thoái hóa đất nông nghiệp tại huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Thổ nhưỡng học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Nguyễn Hữu Ngữ (Chủ nhiệm), Dương Quốc Nõn, Nguyễn Thị Nhật Linh, Hồ Kiệt, Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Bích Ngọc

DHH2019-02-111

Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Nguyễn Bích Ngọc (Chủ nhiệm), Trần Thị Kiều My, Nguyễn Hữu Ngữ, Hồ Việt Hoàng, Hồ Nhật Linh, Nguyễn Văn Bình

CS-DT375

Ứng dụng gis và viễn thám phân tích sự biến động sử dụng đất và mật độ dân số thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Thanh (Chủ nhiệm), Nguyễn Bích Ngọc

DHH2018-02-112

Đánh giá thực trạng và đề xuất hướng sử dụng bền vững đất ngập nước tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Khánh Linh (Chủ nhiệm), NguyễnThị Hồng Mai, Nguyễn Bích Ngọc, Trịnh Ngân Hà, Châu Võ Trung Thông