Dữ liệu đề tài

GV2023-01-06

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia canh tác lúa hữu cơ của các hộ nông dân trên địa bàn huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Nguyễn Công Định (Chủ nhiệm), Võ Hoàng Hà, Nguyễn Trung Kiên

DHH2023-06-134

Nghiên cứu tính dễ bị tổn thương và khả năng thích ứng các cú sốc đối với sinh kế của người dân ở vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trần Minh Trí (Chủ nhiệm), Lê Thanh An, Lê Anh Quý, Nguyễn Công Định, Nguyễn Đức Kiên

B2022-ĐHH-10

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG TẠI CÁC TỈNH KHU VỰC BÌNH – TRỊ - THIÊN TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Phan Văn Hòa (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Quỳnh Anh, Bùi Dũng Thể, Hoàng Trọng Hùng, Nguyễn Thanh Tuấn, Trần Công Dũng, Trần Huỳnh Quang Minh, Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Công Định, Nguyễn Văn Đại

DHH2019-06-68

Nghiên cứu phát triển thủ công mỹ nghệ gắn với phát triển du lịch bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Phan Văn Hòa (Chủ nhiệm), Nhiêu Khánh Phước Hải, Nguyễn Lê Hiệp, Nguyễn Công Định

DHH2017–06-44

Nghiên cứu hoàn thiện chuỗi cung ứng rau an toàn phường Hương An và Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Phan Văn Hòa (Chủ nhiệm), Nhiêu Khánh Phước Hải, Nhiêu Khánh Phước Minh, Nguyễn Công Định

318/QĐ-ĐHKT

Đánh giá mức độ hài lòng của dân cư địa phương trong quá trình phát triển khu công nghiệp Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Võ Hoàng Hà (Chủ nhiệm), Nguyễn Công Định

318/QĐ-ĐHKT

Sinh kế sau tái định cư: Trường hợp nghiên cứu ở dự án Hồ Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Nguyễn Công Định (Chủ nhiệm), Võ Hoàng Hà

CS-DT

Sản xuất cà phê hàng hóa của các nông hộ ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Nguyễn Công Định (Chủ nhiệm)

CS-DT

Tình hình sử dụng thuốc trừ sâu trên lúa ở HTX Phú Mỹ II, huyện Phú Vang Thừa Thiên Huế giai đoạn 2000-2006

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Nguyễn Công Định (Chủ nhiệm)