Dữ liệu đề tài

DHKH2021A-03

NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI CÁC LOẠI HÌNH BỐ CỤC MẶT BẰNG TỔNG THỂ CHÙA HUẾ THỜI NGUYỄN

Lĩnh vực: Nghệ thuật kiến trúc
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Kiến trúc
Người tham gia: Nguyễn Thị Minh Xuân (Chủ nhiệm), Trần Thành Nhân, Lê Ngọc Vân Anh, Nguyễn Phong Cảnh

DHH2020-01-177

Nghiên cứu số hóa công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu tại thành phố Huế

Lĩnh vực: Kỹ thuật kiến trúc
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Tùng (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Vân Anh, Trương Hoàng Phương, Nguyễn Quang Huy, Bùi Thị Hiếu, Phạm Mạnh Hùng, Trần Thị Thùy Hương, Nguyễn Vũ Trọng Thi

DHH2015-01-78

Nghiên cứu sự chuyển đổi không gian nhà vườn truyền thống tại khu vực Kim Long, Thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Tùng (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Vân Anh, Trần Duy Khiêm, Lê Văn Thanh Hùng

QT-DA2015

Nghiên cứu sự chuyển đổi không gian nhà vườn truyền thống tại khu vực Kim Long, Thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Tùng (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Vân Anh, Trần Thành Nhân, Hirohide Kobayashi

DHH2022-01-194

Nghiên cứu định hướng ứng dụng công nghệ top-base vào xây dựng nền móng công trình trên nền đất yếu khu vực thành phố Huế và vùng phụ cận

Lĩnh vực: KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Trọng Vinh (Chủ nhiệm), Trần Thị Phương An, Lê Ngọc Vân Anh, Lê Văn Thanh Hùng, Trương Hồng Trường, Lê Khánh Toàn