Dữ liệu đề tài

B2020-DHH-06

Các tương tác quang trong chấm lượng tử bán dẫn dạng ellipsoid

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Lê Thị Ngọc Bảo (Chủ nhiệm), Đinh Như Thảo, Lê Quý Thông, Lê Ngọc Minh, Lê Thị Diệu Hiền, Lê Phước Định, Dương Đình Phước

DHH2019-01-144

Ứng dụng phần mềm COMSOL Multiphysics để mô phỏng cộng hưởng plasmon bề mặt trên cấu hình Kretschmann.

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Vật lý
Người tham gia: Lê Ngọc Minh (Chủ nhiệm), Lê Quý Thông, Võ Thanh Tùng, Lê Thị Ngọc Bảo, Lê Phước Định

DHH-2017-01-114

Nghiên cứu động lực học của hạt tải trong một số bán dẫn có cấu trúc nano

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Vật lý
Người tham gia: Lê Thị Ngọc Bảo (Chủ nhiệm), Lê Quý Thông, Lê Ngọc Minh, Đinh Như Thảo, Dương Đình Phước

DHH2014-01-62

Khảo sát sự lan truyền ánh sáng trong một số tinh thể quang tử 2D bằng phương pháp FDTD

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Quý Thông (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Minh, Lê Thị Ngọc Bảo

Hiệu Ứng Kondo Trong Hệ Điện Tử Tương Quan Mạnh (1998-2001)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Quý Thông