Dữ liệu đề tài

DP-DTTTH.2015-KX.01

Vai trò gia đình và dòng họn với sự phát triển xã hội Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Đăng, Đỗ Bang (Chủ nhiệm)

NN-DA2004-01-01(VT154 - NHF)

Công việc của phụ nữ ở các cộng đồng ven biển: Buôn bán, chế biến và an ninh lương thực ở miền Trung Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Kim Lan

QT-DAQT2013

Lao động di cư miền Trung Việt Nam ở các khu công nghiệp phía Nam. Chương trình hợp tác HUS với Rosa Luxemburg Foundation - CHLB Đức

Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Kim Lan

QT-DAHUS

DỰ ÁN LAO ĐỘNG DI CƯ Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Thị Tân, Lê Thị Kim Lan (Chủ nhiệm), Trịnh Thị Định, Nguyễn Xuân Hồng, lê thị nga, Nguyễn Thị Thanh Huyền

QT-DA9611134

Dự án lao động di cư

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Kim Lan, Bùi Thị Tân

QT-DA123456789

Lao động di cư miền trung

Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Kim Lan, Lê Thị Kim Phương

B2006-DHH01-15

Sự phân công lao động theo giới trong hoạt động sản xuất nông nghiệp của cộng đồng dân tộc Vân Kiều, tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Kim Lan