Dữ liệu đề tài

QT-DAMEKARN2015

Nutrient enriched cassava by-product for feeding growing pigs in Central Viet Nam

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dư Thanh Hằng (Chủ nhiệm), Hồ Lê Quỳnh Châu

BCN2014

Lựa chọn các giải pháp Kinh tế- Kỹ thuật để phát triển chăn nuôi lợn ở vùng gò đồi Bắc Trung bộ

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Khánh Từ (Chủ nhiệm), Dư Thanh Hằng, Trần Thị Thu Hồng, Lê Thị Lan Phương, Nguyễn Văn Chào

DP-DTBĐ-HPA/19/2012/ACP

Chuyển giao quy trình kỹ thuật phòng trừ bệnh E.coli trên lợn

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Quang Vui, Dư Thanh Hằng, Nho, Đinh Văn

QT-DABĐ-HPA/19/2012/ACP

“Chuyển giao quy trình kỹ thuật phòng trừ bệnh E.coli trên lợn”

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Linh, Trần Quang Vui, Dư Thanh Hằng

QT-DAMEKARN-2011

Using Giant Taro (Colocasia esculenta (L) Schott) foliage and banana pseudo-stem as energy and protein source for pigs in Central Vietnam. 2011.Funding from MEKARN project

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dư Thanh Hằng

QT-DAMEKARN-2010

Using Giant Taro (Colocasia esculenta (L) Schott) foliage and banana pseudo-stem as energy and protein source for pigs in Central Vietnam. 2010. Funding from MEKARN project

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dư Thanh Hằng

QT-DAMEKARN-2009

Foliage of Giant Taro (Colocasia esculenta (L) Schott) as both protein and energy source for pigs in Central Vietnam.2009. Funding from MEKARN project

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dư Thanh Hằng

QT-DAMEKARN-2006

Evaluation of fresh leaves of Taro (Alocasia macrorrhiza) as a protein source for growing pigs in Central Vietnam. Funding from MEKARN project in Viet Nam. 2006

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dư Thanh Hằng