Dữ liệu đề tài

DHH

Nghiên cứu sự lưu hành, đặc điểm bệnh lý và hiệu quả điều trị bệnh do Ehrlichia canis (E.canis) gây ra ở chó nuôi tại Thành phố Huế và vùng phụ cận

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Vũ Văn Hải (Chủ nhiệm), Nguyễn Đinh Thùy Khương, Hoàng Chung, Nguyễn Thị Hoa, Hà Thị Nhung, Trương Thị Thu Hiến

DHH2020-02-130-NV

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy bóp bóng trợ thở tự động phục vụ điều trị bệnh nhân hô hấp trong bối cảnh dịch COVID-19

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Vũ Văn Hải (Chủ nhiệm), Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Đinh Thùy Khương, Lê Đức Thạo, Đỗ Minh Cường, Ngô Xuân Cường, Trần Anh Tuấn

DHH

Nghiên cứu sự lưu hành, đặc điểm bệnh lý và hiệu quả điều trị bệnh do Ehrlichia canis (E.canis) gây ra ở chó nuôi tại Thành phố Huế và vùng phụ cận

Lĩnh vực: Ký sinh trùng học thú y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Vũ Văn Hải (Chủ nhiệm), Nguyễn Đinh Thùy Khương, Nguyễn Thị Hoa

CS-DT

Ứng dụng máy siêu âm trong chẩn đoán bệnh viêm tử cung trên chó

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Vũ Văn Hải (Chủ nhiệm)

CS-DT

Ứng dụng máy siêu âm trong chẩn đoán bệnh viêm tử cung trên chó

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Vũ Văn Hải (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hoa

CS-DTTCNTY2018-6

Nghiên cứu chẩn đoán bệnh viêm tử cung oẻ chó bằng kỹ thuật siêu âm

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Vũ Văn Hải (Chủ nhiệm)

CS-DTCNTY 2017-03

Bước đầu nghiên cứu đa hình kiểu gen SREBP-1 quy định tính trạng mỡ dắt của bò

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Thị Minh Tâm (Chủ nhiệm), Hồ Lê Quỳnh Châu, Nguyễn Hữu Văn, Vũ Văn Hải