Dữ liệu đề tài

DHH2019-03-119

Nghiên cứu biểu hiện chitinase tái tổ hợp trong E.coli

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Xuân Huy (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Lộc, Hoàng Trọng Phán, Nguyễn Thị Kim Cơ, Nguyễn Tý, Hoàng Xuân Thảo

ĐHH2019-03-114

Ánh xạ hữu tỉ và một số vấn đề liên quan đến iđêan cơ sở

Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Trần Quang Hóa (Chủ nhiệm), Hồ Vũ Ngọc Phương, Văn Đức Trung

DHH2018-03-113

Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập, chủ quyền vào giáo dục chủ quyền biển, đảo cho sinh viên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Quang (Chủ nhiệm), Lê Văn Thuật, Cao Thị Hoài Thu, Lê Thị Minh Trâm

DHH2017-03-102

Nghiên cứu sự khác biệt di truyền giữa hai loài giun đất Pheretima modigliani và Pheretima rodericensis

Lĩnh vực: Di truyền học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Trần Quốc Dung (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Thuận, Phạm Quang Chinh, Nguyễn Thị Kim Cơ, Hoàng Lê Thùy Lan, Nguyễn Duy Thuận, Nguyễn Thị Thủ

DHH2017-13-103

Dạy học làm văn ở Trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực sáng tạo của học sinh

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Chung (Chủ nhiệm), Lê Thị Ngọc Anh, Lê Khánh Tùng

DHH2017-03-100

Ứng dụng trường trung bình vi mô tự hợp để nghiên cứu phản ứng hạt nhân

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Như Lê (Chủ nhiệm), Trần Viết Nhân Hào, Trần Diệu Thuỳ, Đỗ Quang Tâm, Nguyễn Hoàng Tùng

DHH2017-03-99

Phép nhúng compact và các toán tử vi phân bất biến của không gian đối xứng nửa đơn

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đạo Dõng (Chủ nhiệm), Trần Nguyễn Khánh Linh, Trần Công Nghĩa, Trần Đức Hòa, Lê Nguyễn Khánh Trang

DHH2016-03-91

Quan hệ Ấn Độ - Myanmar trên lĩnh vực an ninh chính trị (1992 - 2014)

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Nguyễn Tuấn Bình (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Minh Hoa, Trần Thị Quế Châu, Lê Thị Quí Đức

DHH-2016-03-89

Cổ mẫu văn hóa: Từ truyện kể dân gian đến truyện truyền kỳ trung đại Việt Nam

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Kim Ngân (Chủ nhiệm), Lê Thị Diễm Hằng

DHH2016-03-83

Nghiên cứu các tính chất nhiệt động lực học của chuỗi spin theo mô hình Heisenberg

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Thu Phương, Nguyễn Như Lê, Ngô Thị Thuận, Phạm Hương Thảo (Chủ nhiệm)

DHH2016-03-87

Nâng cao hiệu năng hoạt động của CAPE trên mạng máy tính

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hà Viết Hải (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Đức Nhuận, Nguyễn Thị Hương Giang, Lê Phước Nam Hà

DHH2015-03

NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN GIẢI THUẬT LẬP LỊCH TRÊN MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hồng Quốc (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Nhuận, Phan Hoàng Hải, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh, Trần Hoài Nhân