Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2521-2907

INDIGENOUS VESICULAR MYCORRHIZAL FUNGI EFFECT ON MAIZE UNDER DIFFERENT TEXTURES

Earth Sciences Pakistan, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Fariha Ilyas , Đỗ Minh Cường, M. Arif, Aysha Iftikhar, Asma Sattar
Liên kết: http://doi.org/10.26480/esp.02.2018.12.15

2193-6471

Study on the status and effectiveness of coastal wetland utilization in Duy Xuyen district, Quang Nam province

Journal of Vietnamese Environment, 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh Linh (Chính), Trịnh Ngân Hà, Nguyễn Quang Tân
Liên kết: https://doi.org/10.13141/jve.vol9.no1.pp11-17

2394-93333

Current status of Pig-Fish Farming in Low Lands of Lao PRD

International Journal of Trend in Research and Development, 2018
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Tick Nouanthavong (Chính), Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Dư Thanh Hằng, Mạc Như Bình
Liên kết: http://www.ijtrd.com/Papers.aspx?Id=52

2394-9333

Effects of Fresh or Treated Pig Manure and Different Levels of Nitrogen on Water Quality for Growth Performance of Tilapia (Oreochromis Niloticus)

International Journal of Trend in Research and Development, 2018
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Tick Nouanthavong (Chính), Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Dư Thanh Hằng, Mạc Như Bình
Liên kết: http://www.ijtrd.com/Papers.aspx?Id=52

2574-1241

Effects of Climate Change in Aquaculture: Case study in Thua Thien Hue Province, Vietnam

Biomedical Journal of Scientific & Technical Research, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Le Duc Ngoan
Liên kết: https://doi.org/10.26717/BJSTR.2018.10.001892

2229-5518

Magnetic Resonance Imaging Features in Patients with Acquired Lumbar Spinal Stenosis

International Journal of Scientific & Engineering Research, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Ngọc Cường (Chính), Hoang Van Trung (Chính)
Liên kết: https://www.ijser.org/research-paper-publishing-october-2018_page3.aspx

1945-4570 (print), 1945-4732 (online)

Genetic relationship of two pheretimoid earthworm species in Vietnam using RAPD-PCR

Stem Cell, 2018
Lĩnh vực: Di truyền học
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Quốc Dung (Chính), Nguyễn Thị Thủ, Trần Văn Giang, Nguyễn Văn Thuận
Liên kết: https://doi.org/10.7537/marsscj090318.02

2319-1473

Nutritive value of fermented banana Pseudi Stem (Musa spp) and rice Bran by Saccharomyces cerevisiae

International Journal of Agriculture Innovations and Research, 2018
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Huy Sokchea (Chính), Trần Thị Thu Hồng, Lê Đức Ngoan, Lê Đình Phùng, Khieu Borin

E-2327-6150

STEM Education: Organizing high School Students in Vietnam using Engineering Design Process to Fabricate Water Purification Systems

American Journal of Educational Research, 2018
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Trang (Chính), Mai Thế Hùng Anh, Lê Văn Dũng
Liên kết: http://www.sciepub.com/EDUCATION/abstract/9579

ISSN 2576-196X (Print) , ISSN 2576-1951 (Online)

Similarities and Differences of the Dam Giong Epics (Vietnam) and Reamker (Cambodia), Ramakien (Thailand), PhraLakPhra Lam (Laos) (Note 1)

Global Research in Higher Education, 2018
Lĩnh vực: Nghiên cứu văn học từng dân tộc, từng nước, khu vực khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thị Huế (Chính)
Liên kết: http://dx.doi.org/10.22158/grhe.v1n2p132