Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Volatile Constituents and Anti-Osteoporotic Activity of then-Hexane Extract From Homalomena giganteaRhizome

Natural Product Communications, 2022
Lĩnh vực: Dược liệu học; Cây thuốc; Con thuốc; Thuốc Nam, thuốc dân tộc
Danh mục: SCIE
Tác giả: Phạm Việt Tý (Chính), Ngô Thị Phương Hằng, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Khoa Hiền, Hoàng Thị Như Hạnh, Phạm Thành (Chính)
Liên kết: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1934578X221125433

ISSN 2312-4318

FACTORS AFFECTING PARENTS' SATISFACTION WITH THE QUALITY OF PRESCHOOL EDUCATIONAL SERVICES

CURRENT PSYCHOLOGY, 2022
Lĩnh vực: Tâm lý học nói chung (bao gồm cả nghiên cứu quan hệ nguời - máy),, Tâm lý học chuyên ngành
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Thanh Hùng, Hoàng Thế Hải (Chính), Diệu Thị Thanh, Trần Xuân Bách, Lê Quang Sơn, Trang thu Vũ, Trần Vĩnh Long

2071-1050

The Impact of Land Fragmentation in Rice Production on Household Food Insecurity in Vietnam

Sustainability, 2022
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Thái Phán (Chính), Ji-Yong Lee (Chính), Nguyễn Đức Kiên

1873-2267

Strengthening the farmers' uptake of new technologies in Vietnam farming context (In Press)

Agricultural Systems, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chính)
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/journal/agricultural-systems

1090-0241

Closure to “Mechanisms and Modeling of the Catastrophic Landslide Dam at Jure Village, Nepal”

Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 2022
Lĩnh vực: Kỹ thuật môi trường và địa chất, địa kỹ thuật
Danh mục: SCIE
Tác giả: Phạm Van Tien (Chính), Do Minh Duc, Trần Thanh Nhàn, Le Hong Luong
Liên kết: https://ascelibrary.org/doi/10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0002883

Print ISSN: 0233-1934 Online ISSN: 1029-4945

On optimality conditions for nonsmooth vector problems in normed spaces via generalized Hadamard directional derivatives

Optimization, 2022
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: SCIE
Tác giả: Phan Nhật Tĩnh (Chính)

0973-6263, E-ISSN: 2278-4535

ANALYSIS GENETIC VARIATION AND PHYLOGENETIC RELATIONSHIPS OF LOCAL LOTUS COLLECTED IN THUA THIEN HUE PROVINCE, VIETNAM BY DNA BARCODING

Research Journal of Biotechnology, 2022
Lĩnh vực: Sinh tin học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Đặng Thanh Long (Chính), Hoàng Thị Kim Hồng, Lê Lý Thuỳ Trâm

0957-4522, 1573-482X

Electrochemical determination of methylparaben with manganese ferrite/activated carbon-modified electrode

Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Thanh Bình (Chính), Nguyễn Nho Dũng, Nguyễn Mậu Thành, Đào Ngọc Nhiệm, Đoàn Mạnh Dũng, Lê Lâm Sơn, Nguyễn Đức Vũ Quyên, Trần Ngọc Tuyền, Nguyen Hoang Tuan, Đinh Quang Khiếu (Chính)
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s10854-022-08896-1

0375-9601

Temperature and size effects on the oscillatory frequency of electron velocity in p-i-n GaAs semiconductor

Physics Letters, Section A: General, Atomic and Solid State Physics, 2022
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyen Phuoc The, Huynh Ngoc Toan, Dinh Nhu Thao, Ho Khac Hieu (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2022.128240

1687-4110

Quantum Beat of Excitons in the Prolate Ellipsoidal Quantum Dots

Journal of Nanomaterials, 2022
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Danh mục: SCIE
Tác giả: Le Thi Ngoc Bao (Chính), Duong Dinh Phuoc, Le Thi Dieu Hien, Dinh Nhu Thao (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1155/2022/6979280

0021-8979

Optical refraction and absorption spectra in perturbed monolayer PbBiI

Journal of Applied Physics, 2022
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Tran Cong Phong (Chính), Lê Thị Thu Phương (Chính)
Liên kết: https://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0097931