Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0367-8245, E-ISN: 0976-058X

Potassium nutrition in rice (Oryza sativa L.) for higher yield with lower sodium uptake under saline conditions of Central Vietnam

Indian Journal of Agricultural Research, 2024
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trịnh Thị Sen (Chính), Hoàng Thị Thái Hòa, Vũ Tuấn Minh, Trần Thị Hương Sen, Trần Văn Tý, H.F. Alharby2
Liên kết: https://arccjournals.com/journal/indian-journal-of-agricultural-research/AF-849

14786419, 14786427

An insight into the antioxidant activities and the exploration of record high quantities of quercetin and luteolin in the plant parts of Myxopyrum smilacifolium (wall.) Blume

Natural Product Research, 2024
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Nguyễn Thị Hồng Chương, Lê Lâm Sơn, Trần Thị Văn Thi, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Quang Mẫn, Nguyễn Hoàng Lương Ngọc, Hồ Xuân Anh Vũ, Nguyễn Chinh Chiến (Chính)
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14786419.2024.2359538

2405-8440

Assessing the quality and grain yield of winter wheat in the organic farming management under wheat-legume intercropping practice

Heliyon, 2024
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hoàng Trọng Nghĩa (Chính), Petr Konvalina, Marek Kopecky, Mohammad Gorbani, Nguyễn Thị Giang, Jaroslav Bernas, Yves Theoneste Munrindangabo, Ivana Capouchova, Sangin Shim, Petra Hlasna Cepkova

Switching of the RKKY coupling on a topological crystalline insulating surface

Physical Review B, 2024
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Danh mục: SCIE
Tác giả: Bùi Đình Hợi (Chính)
Liên kết: https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.109.184441

1074-5351

Silicon-photonic four-mode triple-band multiplexing device for hybrid wavelength/mode division multiplexing networks

International Journal of Communication Systems, 2024
Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hồ Đức Tâm Linh (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1002/dac.5827

1573-7675

Sports recommender systems: overview and research directions

Journal of Intelligent Information Systems, 2024
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: SCIE
Tác giả: Alexander Felfernig (Chính), Manfred Wundara (Chính), Trần Thị Ngọc Trang, Lê Viết Mẫn, Sebastian Lubos, Seda Polat-Erdeniz
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s10844-024-00857-w

1836-5787/1836-0939

Incubation temperature affects growth and efficacy of white-rot fungi to improve the nutritive value of rice straw

Animal Production Science, 2024
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trần Thanh Hải (Chính), Peer, A. van, Cone, J. W., Schonewille, J. T., Baars, J. J. P., Lê Đình Phùng, Hendriks, W. H.
Liên kết: https://www.publish.csiro.au/AN/AN23403