Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Thử nghiệm tạo biofloc từ nguồn vi sinh tự nhiên phục vụ ương giống tôm thẻ chân trắng tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Công Tuấn (Chính), Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ns/authorDashboard/submission/5914

pISSN 1859-1388, eISSN 2615-9678

Improved expression of catechol 1,2-dioxygenase gene from Burkholderia cepacia in Escherichia coli

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Văn Thành (Chính), Hoàng Anh Thi, Trần Gia Cát Tường, Phạm Thị Huyền Trang, Lê Thị Hà Thanh (Chính), Nguyễn Hoàng Lộc
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/5974

1981-3163

AN EFFICIENT PROTOCOL FOR IN VITRO REGENERATION OF PEANUT (Arachis hypogaea L.) CULTIVAR L14

Bioscience Journal, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Phùng Thị Bích Hòa (Chính), Nguyễn Hoàng Tuệ, Phan Thị Quyền Trang, Lê Thị Hằng, Nguyễn Quang Đức Tiến, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.14393/BJ-v37n0a2021-56949

1560-8530

Transient expression of chi42 genes from Trichoderma asperellum in Nicotiana benthamiana by agroinfiltration

International Journal of Agriculture and Biology, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Quang Đức Tiến (Chính), Phùng Thị Bích Hòa (Chính), Nguyễn Hoàng Tuệ, Đặng Văn Thành, Hoàng Anh Thi, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Xuân Huy (Chính), Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)

2310-5380

Nitrogen removal efficiency of some bacterial strains isolated from seawater in Thua Thien Hue, Vietnam

Advancements in Life Sciences, 2021
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Công Tuấn (Chính), Nguyễn Đức Huy, Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Đoàn Thị Mỹ Lành, Tề Minh Sơn, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)

1389-2010

Growth and oleanolic acid accumulation of Polyscias fruticosa cell suspension cultures

Current Pharmaceutical Biotechnology, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Phan Thị Á Kim (Chính), Lê Thị Bình An, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Tiến Trường, Lê Thị Anh Thư, Lê Văn Tường Huân (Chính), Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.2174/1389201021666201119123503

1338-5178

Heterologous expression of a gene encoding biphenyl 2, 3-dioxygenase from Burkholderia cepacia in Escherichia coli

Journal of Microbiology Biotechnology and Food Sciences, 2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: ESCI
Tác giả: Dương Đức Hoàng Sinh (Chính), Nguyễn Hoàng Tuệ (Chính), Trần Vũ Ngọc Thi, Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.15414/jmbfs.2020.10.3.490-492

2310-5380

Characterization of carboxymethyl cellulase produced by Trichoderma asperellum

Advancements in Life Sciences, 2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc (Chính), Nguyễn Hồng Vân, Hoàng Tấn Quảng
Liên kết: http://www.als-journal.com/articles/vol8issue1/816.20/1027.pdf

2193-6471

Adaptation of leaf morphology of the Eurycoma longifoliaJack to different site conditions inthe province of Thua Thien Hue, Central Vietnam

Journal of Vietnamese Environment (2193-6471), 2020
Lĩnh vực: Đa dạng sinh học
Danh mục: Khác
Tác giả: Văn Thị Yến (Chính), Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Thị Hồng Mai, KRABEL, Doris
Liên kết: https://journals.qucosa.de/jve/article/view/275/260

0022-1260

Cloning, expression and characterization of catechol 1,2-dioxygenase from Burkholderia cepacia

Journal of General and Applied Microbiology, 2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trần Vũ Ngọc Thi, Dương Đức Hoàng Sinh, Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Hoàng Tuệ, Masaki Shintani, Kazuhide Kimbara, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.2323/jgam.2019.06.002

2307-8553

Investigation of agrobiological properties of ctb (cholera toxin B subunit) transgenic tomato under in vivo condition

Asian Journal of Agriculture and Biology, 2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc (Chính), Lê Thị Thính
Liên kết: https://doi.org/10.35495/ajab.2020.01.027

2352-1864

Synthetic dyes removal by Fusarium oxysporum HUIB02 and stimulation effect on laccase accumulation

Environmental Technology and Innovation, 2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Đức Huy (Chính), Đặng Thị Thanh Hà, Kuan Shiong Khoo, Phạm Thị Ngọc Lan, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Hoàng Lộc, Seung-Moon Park, Ashokkumar Veeramuthu, Pau Loke Show
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352186420313274