Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Efficiency of the combination of salicylic acid, yeast extract and methyl jasmonate on asiaticoside production in centella (Centella asiatica (L.) urban) cells

Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Thanh Giang (Chính), Nguyễn Đức Huy, Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/294426406

Ảnh hưởng của chất kích kháng lên khả năng tích lũy asiaticoside trong tế bào rau má (Centella asiatica (L.) Urban)

Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Hữu Thuần Anh, Trương Thị Phương Lan, Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Thanh Giang (Chính)

Ảnh hưởng của methyl jasmonate và dịch chiết nấm men lên sinh trưởng và tích lũy solasodine của tế bào cà gai leo (Solanum hainanense)

Tạp chí Công nghệ Sinh học, 2015
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hữu Thuần Anh (Chính), Tôn Nữ Thùy An, Lê Thị Hà Thanh, Võ Thị Viên Dung, Nguyễn Thuần Nho, Đinh Hồng Kim Cương, Nguyễn Ngọc Hiếu, Nguyễn Hoàng Lộc

0031-5362

Cloning and expression of gene FanC-2NT encoding K99-2NT fimbrial antigen of enterotoxigenic Escherichia coli from diarrheic post-weaning piglets.

Periodicum Biologorum, 2015
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc (Chính), Le My Tieu Ngoc, Doan Thi Tam, Trần Thúy Lan, Đinh Thị Bích Lân, Phùng Thăng Long

0971-7811

In vivo Evaluation of Transgenic Watercress Containing Gene Encoding Escherichia coli Heat-Labile Toxin B Subunit

Journal of Plant Biochemistry nd Biotechnology, 2015
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc (Chính), Nguyễn Văn Song, Đặng Thanh Long, Tae-Geum Kim, Moon-Sik Yang

Nghiên cứu ảnh hưởng của methyl jasmonate và dịch chiết nấm men lên sinh trưởng và tích lũy solasodine của tế bào cà gai leo (Solanum hainansense Hance)

Tạp chí Công nghệ Sinh học, 2015
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hữu Thuần Anh (Chính), Tôn Nữ Thùy An, Lê Thị Hà Thanh, Võ Thị Viên Dung, Nguyễn Thuần Nho, Nguyễn Hoàng Lộc

In vivo evaluation of transgenic watercress containing gene encoding Escherichia coli heat-labile toxin B subunit.

Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology, 2015
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC CÔNG NGHIỆP
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc (Chính), Nguyễn Văn Song, Đăng Thanh Long, Tae-Geum Kim