Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1191

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU DỰA VÀO HỆ SINH THÁI (EbA) TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TẠI HỆ ĐẦM PHÁ TAM GIANG CẦU HAI,

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2024
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Hồng Phương (Chính), Trần Quang Thắng, Hoàng Hải Yến, Đỗ Thị Hằng
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/article/view/7292

2588 - 1191

Phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới theo luật hợp tác xã năm 2012 tại hợp tác xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2024
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Trần Tiểu Phụng (Chính), Lê Thị Hồng Phương, Trần Thị Ánh Nguyệt, Đinh Viết Luật

2054-5819

Costs and benefits analysis of applying agro-climate information to agricultural cultivation for ethnic minority farmers in the mountainous communities of Vietnam

Int. J. Sustainable Agricultural Management and Informatics, 2024
Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Công Chính, Phan Đăng Thắng, Vũ Minh Hải, Nguyễn Thị Hồng Mai, Lê Thị Hồng Phương (Chính)
Liên kết: https://www.inderscienceonline.com/doi/10.1504/IJSAMI.2024.137708

1859 - 4581

Kỹ thuật trồng cây hoa huệ mưa

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lã Thị Thu Hằng (Chính), Trần Thị Triêu Hà, Dương Thanh Thủy, Lê Thị Hồng Phương, Nguyễn Tiến Long (Ckcn), Nguyễn Thị Kim Cúc

1859-4581

Kỹ thuật trồng nấm Vân Chi trên nguyên liệu mùn cưa cao su

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp),, 2023
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ trồng trọt khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Thu Hường (Chính), Vũ Tuấn Minh, Lê Thị Hồng Phương

1859 - 4581

Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây xạ đen theo tiêu chuẩn GACP - WHO

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lã Thị Thu Hằng (Chính), Trần Thị Triêu Hà, Dương Thanh Thủy, Thái Thị Huyền, Lê Thị Hồng Phương, Nguyễn Tiến Long (Ckcn)

1859-4581

Xây dựng bộ chỉ số đánh giá kết quả của các chiến lược thích ứng với BĐKH dựa vào hệ sinh thái (EbA) trong lĩnh vực nông nghiệp cho hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2023
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Hồng Phương (Chính), Nguyễn Trần Tiểu Phụng, Lê Thị Hoa Sen, Trần Thị Ánh Nguyệt, Trần Anh Tuấn

2588 - 1191

Hiệu quả sản xuất lúa JO2 tại xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Trần Tiểu Phụng (Chính), Lê Thị Hồng Phương, Lê Thị Hoa Sen
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijard.v131i3D.6719