Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-1388

Ảnh hưởng của thức ăn đến sự sinh trưởng của giun đất Amynthas rodericensis (Grube, 1879) trong điều kiện nuôi thử nghiệm

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2022
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Văn Thuận (Chính), Hoàng Hữu Tình, Nguyễn Duy Thuận, Trần Văn Giang, Trần Quốc Dung

1859-1388

Đa dạng thành phần loài cá rạn san hô ở vịnh Xuân Đài tỉnh Phú Yên

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2022
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Hoàng Đình Trung (Chính), Nguyễn Duy Thuận

DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÁ BỐNG THỆ Oxyurichthys tentacularis (Valenciennes, 1837) Ở ĐẦM PHÁ TAM GIANG

BÁO CÁO KHOA HỌC VỀ NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY SINH HỌC Ở VIỆT NAM - HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC GIA LẦN THỨ 4, 2020
Lĩnh vực: Động vật học
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Duy Thuận, Hoàng Lê Thùy Lan, Trần Văn Giang, Nguyễn Tý

1859-1388

ĐẶC ĐIỂM THÀNH PHẦN LOÀI CỦA BA BỘ CÔN TRÙNG NƯỚC (PHÙ DU - EPHEMEROPTERA, CÁNH ÚP - PLECOPTERA, CÁNH LÔNG - TRICHOPTERA) Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2020
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Hoàng Đình Trung (Chính), Nguyễn Duy Thuận

ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI CÁ Ở VỊNH XUÂN ĐÀI, TỈNH PHÚ YÊN VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG BỀN VỮNG

Hội nghị Toàn quốc về giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực Sinh học lần thứ IV, 2020
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Đình Trung (Chính), Võ Văn Quý (Chính), Nguyễn Duy Thuận, Nguyễn Hữu Nhật, Nguyễn Thị Hà Giang

ISSN 1859 -1388

ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI THÂN MỀM (MOLLUSCA) VÀ GIÁP XÁC LỚN (MALACOSTRACA) Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2019
Lĩnh vực: Đa dạng sinh học
Danh mục: ACI
Tác giả: Hoàng Đình Trung (Chính), Nguyễn Duy Thuận, Trần Văn Giang

978-604-913-831-7

Dẫn liệu về thành phần loài cá xương ở Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019
Lĩnh vực: Đa dạng sinh học
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Phú, Nguyễn Duy Thuận (Chính), Trần Văn Giang, Hoàng Đình Trung, Võ Văn Quý

978-604-913-831-7

Phân loại, phân bố và đặc điểm sinh thái của loài cá Xảm sét Opsarius pulchellus (Smith, 1931) ở Việt Nam

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019
Lĩnh vực: Đa dạng sinh học
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Duy Thuận

978-604-913-831-7

Tổng quan phân bố của loài cá Mọm - Scaphiodonichthys acanthopterus (Cyprinidae: Barbinae) ở Đông Nam Á và Nam Trung Quốc

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019
Lĩnh vực: Đa dạng sinh học
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Duy Thuận

2345 - 1180

Giá trị thực tiễn các loài cá ở vịnh Xuân Đài, tỉnh Phú Yên và định hướng sử dụng góp phần phát triển bền vững

Khoa học và Công nghệ, Sở KHCN tỉnh Phú Yên, 2019
Lĩnh vực: Động vật học, Sinh thái học, Đa dạng sinh học
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Đình Trung (Chính), Võ Văn Quý, Nguyễn Duy Thuận

DOI:10.22144/ctu.jsi.2018.031

Dẫn liệu về thành phần loài cá xương (Osteichthys) ở Khu bảo tồn Sao la, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, 2018
Lĩnh vực: Đa dạng sinh học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Duy Thuận (Chính), Võ Văn Phú, Vũ Thị Phương Anh