Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Nghiên cứu lựa chọn và xác định một số thành phần trong cao phân đoạn có hoạt tính kháng oxi hóa từ cây Thường xuân (Hedera hélix Linné)

Tạp chí Khoa học trường Đại học Khoa học Huế, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi (Chính)

Nghiên cứu chế tạo màng bọc thực phẩm từ chitosan và bột glucomanan của củ nưa Amorphophallus paeonniifolius trồng tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học trường Đại học Khoa học Huế, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi (Chính)

Thành phần hóa học và tác dụng dược lý của glucomannan chiết xuất từ loài nưa Amorphophallus paeonniifolius trồng tại huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài, Trần Thị Văn Thi, Võ Thị Mai Hương

Study on absorption of heavy metal ions from waste-water using the nanocomposites of chitosan and montmorrillonite

Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học Quốc gia và Quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Văn Thi (Chính), , Phạm Xuân Núi

Các tính chất lý hóa của bột glucomannan tách chiết từ củ nưa – Amorphophallus paeoniifolius trồng tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài (Chính), Trần Thị Văn Thi, , Võ Thị Mai Hương,

Nghiên cứu chế tạo màng polymer từ bột glucomanan từ củ nưa loài Amorphophallus paeonniiofolius và chitosan

Tạp chí khoa học và công nghệ, Trường Đại học Khoa học Huế, 2014
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Tâm (Chính), Trần Xuân Mậu, Trần Thị Văn Thi

Growth and characterization of micro and nanostructure of MoO3 catalysts by organic additive

7th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMN 2014), 2014
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Xuân Núi (Chính), Trần Thị Văn Thi

Making the undetectable polysaccharide into detected derivatives for their composition and structure identification by GC-MS

Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học Quốc gia và Quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2013
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Văn Thi, Nguyễn Thị Hoài, Lê Trung Hiếu

Tổng hợp nano bạc phân tán trên vật liệu mao quản trung bình SBA-15 sử dụng cho quá trình khử 4-nitrophenol trong nước thải

Xúc tác và Hấp phụ, 2013
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi, Phạm Xuân Núi, Lò Văn Thu

Tổng hợp và đặc trưng vật liệu chứa phức Mn(II)-base Schiff

2013
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Văn Thi, Nguyễn Nho Dũng, Phạm Xuân Núi, Lê Đình Sinh