Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Nghiên cứu đa dạng protein dự trữ của một số giống đậu tương (Glycine max L.) bằng kỹ thuật điện di SDS trên polyacrylamide gel

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2007
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hữu Thuần Anh, Nguyễn Đức Huy, Hoàng Tấn Quảng

Nghiên cứu đặc điểm hình thái của cây lúa ở thế hệ M2 chiếu xạ tia gamma (60Co).

Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc lần thứ hai: Những vấn đề cơ bản trong Khoa học sự sống NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2003
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Thị Bích Phượng, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Hữu Đống