Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0972 - 2025

Study on genetic diversity of Paris polyphylla population from Vietnam and China

Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology, 2016
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Hoàng Tấn Quảng (Chính), Cái Thị Quỳnh Thoa, Trịnh Hữu Tấn, Nguyễn Đức Huy, Trương Thị Bích Phượng, Văn Thị Yến
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/289290102

Ảnh hưởng của chất kích kháng lên khả năng tích lũy asiaticoside trong tế bào rau má (Centella asiatica (L.) Urban)

Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Hữu Thuần Anh, Trương Thị Phương Lan, Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Thanh Giang (Chính)

Bước đầu nghiên cứu nuôi cấy cây Bảy lá một hoa (Paris polyphylla Smith) để sản xuất saponin

Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Trường đại học Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi), 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Tấn Quảng (Chính), Trịnh Hữu Tấn, Nguyễn Đức Huy, Trần Minh Đức, Lê Mỹ Tiểu Ngọc

Hoạt tính thủy phân cellulose tự nhiên của endo-β-1,4-glucanase tái tổ hợp

Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Trường đại học Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi), 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Mỹ Tiểu Ngọc (Chính), Hoàng Tấn Quảng

Khảo sát tính chất lý hóa của endo-beta-1,4-glucanase từ Trichoderma asperillum SH16

2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Tấn Quảng (Chính), Nguyễn Hông Vân, Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Nguễn Hữu Nhân, Cao Đăng Nguyên

Cloning and expression of gene encoding P23 protein from Cryptosporidium parvum

TNU Journal of Science and Technology (Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên), 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: ACI
Tác giả: Đinh Thị Bích Lân, Trần Thúy Lan, Phan Văn Quyết, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Hoàng Lộc, Phùng Thăng Long

Nghiên cứu cải thiện mức độ biểu hiện chitinase 42 kDa của Trichoderma asperellum SH16 ở Saccharomyces cerevisiae

Tạp chí Công nghệ Sinh học, 2014
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Tấn Quảng, Le My Tieu Ngoc, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)