Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1589-1623

ASSESSMENT OF GENETIC VARIATION IN THE POND LOACH MISGURNUS ANGUILLICAUDATUS (CANTOR, 1842), BASED ON COI GENE FRAGMENTS

Applied Ecology and Environmental Research, 2024
Lĩnh vực: Đa dạng sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Bien Van Quyen, Tran Quoc Dung (Chính), Hoang Tan Quang, Phan Thi Thao Nguyen, Nguyen Tran Trung, Nguyen Duc Huy
Liên kết: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/2201_933947

0974-6846, 0974-5645

BIOACTIVE COMPONENTS OF HELICTERES HIRSUTA COLLECTED IN THUA THIEN HUE

Indian Journal of Science and Technology, 2024
Lĩnh vực: Sinh tin học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Đặng Thanh Long (Chính), Văn Thị Mỹ Lệ, Hoàng Tấn Quảng, Hoàng Thị Ngọc Hân, Tống Thị Huế, Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Liên kết: file:///C:/Users/Administrator/Downloads/IJST-2023-2434.pdf

pISSN: 2588-1191; eISSN: 2615-9708

Neofusicoccum parvum: A NOVEL PATHOGEN SPECIES CAUSING WILTED LEAF AND DIEBACK PETIOLES ON LOTUS (Nelumbo nucifera) IN THUA THIEN HUE, VIETNAM

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2023
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Quang Hoàng Vũ (Chính), Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Hoàng Tấn Quảng, Tram Thi Ngoc Tran, Lan Thuy Tran, Thi Thi Diem Pham

pISSN 1859-1388 eISSN 2615-9678

Phân tích vùng gene trnL-trnF của cây Sâm cau (Curculigo orchioides) tự nhiên thu tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2023
Lĩnh vực: Sinh học phân tử
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Bùi Lê Thanh Nhàn (Chính), Trương Thị Bích Phượng, Hoàng Tấn Quảng
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijns.v132i1A.6958

1412-033X

Isolation of bacteria displaying potent antagonistic activity against fungi causes anthracnose disease in chili

Biodiversitas, 2023
Lĩnh vực: Vi sinh vật học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Trần Thị Ngọc Trâm (Chính), Hoàng Tấn Quảng (Chính), Nguyễn Quang Hoàng Vũ, Phan Thị Thảo Nguyên, Tôn Nữ Minh Thi, Trương Thị Bích Phượng, Phạm Thị Diễm Thi (Chính)
Liên kết: https://smujo.id/biodiv/article/view/15411

2008-2835

Gypenosides Production and Spermatogenesis Recovery Potentials of Extracts from Cell Suspension Cultures of Gynostemma pentaphyllum

Avicenna Journal of Medical Biotechnology, 2023
Lĩnh vực: Tế bào học, Mô - phôi học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng (Chính), Đặng Ngọc Sáng, Trần Quốc Dung, Hoàng Tấn Quảng (Chính)
Liên kết: https://www.ajmb.org/Article?id=60553

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY RAU MÁ (CENTELLA ASIATICA L.) TẠI QUẢNG THỌ, THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2023
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Thị Hồng Hải (Chính), Phạm Thị Diễm Thi, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Quang Cơ

0045-6535

Microbial biodegradation of recalcitrant synthetic dyes from textile-enriched wastewater by Fusarium oxysporum

Chemosphere, 2023
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Le Thi Kim Thoa, Trinh Thi Phuong Thao, My-Le Nguyen-Thi, Nguyễn Đức Chung, Chien Wei Ooi, Seung-Moon Park, Trần Thúy Lan, Hoàng Tấn Quảng, Kuan Shiong Khoo, Pau Loke Show (Chính), Nguyễn Đức Huy (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.138392