Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0972-2025

In vitro propagation of Adenosma indianum (Lour.) Merr.

Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology, 2019
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Trương Thị Bích Phượng (Chính), Phan Thụy Trúc Như, Lâm Thị Ngọc Thủy, Trần Thúy Lan, Trần Quốc Dung, Hoàng Tấn Quảng (Chính)
Liên kết: http://www.ikprress.org/index.php/PCBMB/article/view/4601

978-604-913-759-4

Đặc điểm hình thái và đa dạng di truyền của cây nhân trần cát (Adenosma indianum (Lour.) Merr.) ở tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

Báo cáo toàn văn Hội nghị khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2018, 2018
Lĩnh vực: Sinh học phân tử
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Tấn Quảng (Chính), Nguyễn Thị Khánh Linh, Trịnh Hữu Tấn, Đặng Phước Hải, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trần Quốc Dung

1859-1388

Nghiên cứu tái sinh chồi cây nhân trần cát (Adenosma indianum (Lour.) Merr.) thông qua nuôi cấy callus

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2018
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Tấn Quảng (Chính), Trần Thị Diệu, Lê Thị Lệ Quyên, Phạm Thị Diễm Thi, Trương Thị Hồng Hải, Trần Quốc Dung

ISSN 0866-7780

Tái sinh chồi in vitro cây nhân trần (Adenosma indianum (Lour.) Merr.)

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2018
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Thị Bích Phượng (Chính), Phan Thụy Trúc Như, Hoàng Tấn Quảng, Lê Thị Lệ Quyên

1859-1388

Tạo dòng và giải trình tự gen laccase 3 (folac3) từ Fusarium oxysporum

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2018
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Thị Thanh Hà (Chính), Lê Kim Tuân, Đinh Thị Kim Thiện, Phạm Thị Ngọc Lan, Hoàng Tấn Quảng, Trần Thúy Lan, Nguyễn Đức Huy (Chính)

1097-8135

Genetic Relationship of Two Agamid Lizard Species in Vietnam by Random Amplified Polymorphic DNA Analysis

Life Science Journal, 2018
Lĩnh vực: Di truyền học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Trần Quốc Dung (Chính), Trần Văn Thiện, Hoàng Tấn Quảng
Liên kết: https://doi.org/10.7537/marslsj151018.04

2249-1929

Genetic diversity of earthworm Amynthas rodericensis (Grube, 1879) (Clitellata: Megascolecidae) in Vietnam by randomly amplified polymorphic DNA analysis

Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences An International Peer Review E-3, 2018
Lĩnh vực: Di truyền học
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Thuận (Chính), Trần Văn Giang, Nguyễn Trần Trung, Hoàng Tấn Quảng, Trần Quốc Dung

1859-1388

PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG TẢO SILIC SKELETONEMA COSTATUM TỪ VÙNG BIỂN THỪA THIÊN HUẾ ĐỂ LÀM THỨC ĂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2018
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Liên (Chính), Lê Thị Tuyết Nhân, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Hồng Sơn

2249-1929

Genetic diversity of loach Misgurnus anguillicaudatus (Cantor, 1842) in Vietnam by randomly amplified polymorphic DNA analysis

Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences An International Peer Review E-3, 2017
Lĩnh vực: Di truyền học
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Quốc Dung (Chính), Mai Thế Hùng Anh, Hoàng Tấn Quảng, Trần Văn Giang, Vũ Thị Phương Anh

1229-8093

Screening and production of manganese peroxidase from Fusarium sp. on residue materials

Mycobiology, 2017
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC CÔNG NGHIỆP
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Đức Huy (Chính), Nguyễn Thị thanh Tiền, Lê Thị Huyền, Hoàng Tấn Quảng, Trương Quý Tùng, Nguyễn Ngọc Lương, Seung-Moon Park
Liên kết: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5395502/