Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1256

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ BIẾN ĐỘNG TRONG SĂN BẮT TRÁI PHÉP ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TẠI KHU BẢO TỒN SAO LA THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Các tạp chí khoa học thuộc khối Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2021
Lĩnh vực: Lâm sinh
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Nam Thắng, Hoàng Thị Hồng Quế, Lê Thanh Hướng (Chính), Trần Xuân Hiền
Liên kết: https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v5n1y2021.393

2588-1191

ĐA DẠNG SINH KẾ CỦA NÔNG HỘ TRỒNG KEO Ở MIỀN NÚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Thị Hồng Quế (Chính), Lê Thị Hoa Sen, Trần Nam Thắng
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ARD/article/view/5668

Nghiên cứu hiện trạng phân bố và chuỗi cung ứng tre tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2017
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thị Hồng Quế (Chính), Trần Nam Thắng

Nhận diện thôn bản và xếp hạng ưu tiên cho các chương trình nâng cao nhận thức bảo tồn.

Tạp chí Rừng và Môi trường, 2016
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Nam Thắng (Chính), Hoàng Thị Hồng Quế

Ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn chế phẩm Trichoderma và Pseudomonas đến bệnh thối trắng, thối đen và năng suất lạc

Tạp chí Bảo vệ thực vật, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thị Hồng Quế (Chính), Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Bích Lợi

Ảnh hưởng của chế phẩm TP đến bệnh thối đen cổ rễ, bệnh thối trắng và năng suất lạc tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí bảo vệ thực vật, 2016
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thị Hồng Quế (Chính), Nguyễn Huy Phúc, Trần Thị Thu Hà

Đánh giá hiện trạng giao rừng, cho thuê rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý rừng sau giao của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2016
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Nam Thắng (Chính), Hoàng Thị Hồng Quế